Jak w zależności od zastosowanego kursu walut realizują się powstałe różnice kursowe


Autor: Opolski Urząd Skarbowy

Sygnatura: PD-423-9-1/GC/04/05

Hasła tematyczne: podatek dochodowy od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów, różnice kursowe, przychód

Kategoria:

Postanowienie

Działając na podstawie art. 217 w związku z art. 14a §4 i art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki w kwestii rozliczenia zaliczki otrzymanej w walucie obcej i ustalenia różnic kursowych, opisane w piśmie z dnia 9 grudnia 2004 r. jest prawidłowe.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 9 grudnia 2004 r., uzupełnionym pismem z dnia 29 grudnia 2004 r. Spółka zwróciła się do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.W piśmie zostały postawione dwa pytania. Stanowisko organu podatkowego na każde z tych pytań stanowią odrębne postanowienia.Niniejsze postanowienie stanowi interpretację dotyczącą pierwszego z zadanych pytań.

Przedstawiony w piśmie stan faktyczny jest następujący:

Spółka zawarła umowę z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad Krajowych na realizacje usług kierowania i nadzoru nad budową określonego odcinka autostrady. Na poczet realizowanej usługi Spółka otrzymała zaliczkę w walucie obcej. Kwota zaliczki nie przekroczyła 50% wartości usługi wynikającej z umowy. Kontrakt przewiduje 6-miesięczny okres rozliczenia. Za każdy 6-miesięczny okres świadczenia usług Spółka wystawia fakturę w walucie obcej. W fakturze tej Spółka rozliczyła otrzymaną wcześniej zaliczkę. Reszta należności została zapłacona w terminie późniejszym.W związku z przedstawionym stanem faktycznym Spółka zwróciła się z pytaniem:

    #61485; po jakim kursie należy dokonać rozliczenia w fakturze, otrzymanej wcześniej zaliczki – czy po kursie z dnia otrzymania zaliczki, czy według kursu z dnia wystawienia faktury?
    #61485; jak, w zależności od zastosowanego kursu walut realizują się powstałe różnice kursowe?

Zdaniem Spółki, sposób rozliczenia zaliczki nie będzie miał wpływu na wartość zadeklarowanego przychodu z tytułu sprzedaży usług, ponieważ otrzymana zaliczka nie stanowi przychodu podatkowego, a więc cała kwota wykazana w fakturze (wraz z kwotą zaliczki) po przeliczeniu według kursu z dnia powstania przychodu, stanowi przychód podatkowy. Różnice pomiędzy metodami rozliczenia zaliczki wpłyną na moment ujęcia różnic kursowych. Przy rozliczeniu zaliczki po kursie z dnia wystawienia faktury różnice kursowe będą realizowały się dwukrotnie:

    #61485; pierwszy raz w momencie wystawienia faktury – będą to różnice powstałe pomiędzy kursem z dnia otrzymania zaliczki i kursem z dnia wystawienia faktury,
    #61485; drugi raz – na dzień dokonania zapłaty pozostałej, nieuregulowanej kwoty faktury; będzie to różnica pomiędzy kursem z dnia wystawienia faktury a kursem z dnia dokonania zapłaty.

Jako uzasadnienie powyższego stanowiska Spółka powołała przepisy art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a ponadto powołała się na pismo PO 4/MS-722-1145/95 Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich i Opłat z 21.08.1996 r., będącym stanowiskiem Ministerstwa Finansów w kwestii przedpłat na poczet dostaw towarów i usług i różnic kursowych.

Tutejszy organ podatkowy po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawia następujące stanowisko:

Zgodnie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) zwanej dalej "ustawą", przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14 są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Z kolei art. 12 ust. 3 ustawy stanowi, że za przychody związane z działalnością gospodarczą i działami specjalnymi produkcji rolnej osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Jeżeli przychody wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich uzyskania i dniem faktycznego otrzymania występują różne kursy walut, przychody te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodów, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał uzyskujący przychód oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia uzyskania przychodu. Do przychodów nie zalicza się – zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 1 ustawy – pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (….).W przypadku opisanym w piśmie – stosownie do przedstawionego wyżej stanu prawnego – przychodem dla celów podatku dochodowego będzie wynikająca z wystawionej faktury wartość usługi, przeliczona według kursu średniego NBP z dnia uzyskania przychodu, którym jest dzień wystawienia faktury.Przychód ten podlega korekcie z tytułu różnic kursowych od otrzymanej zaliczki oraz od otrzymanej reszty należności.Różnice kursowe od otrzymanej zaliczki będą różnicą, między kwotą wynikającą z przeliczenia otrzymanej zaliczki według kursu walut zastosowanego przez bank, którego usług korzystała Spółka w dniu otrzymania zaliczki i kursu średniego NBP z dnia uzyskania przychodu.Różnice kursowe od uiszczonej reszty należności będą różnicą, wynikająca z przeliczenia pozostałej zapłaty według kursu kupna waluty banku, z którego usług Spółka korzystała z dnia zapłaty i kursu średniego ogłaszanego przez NBP z dnia uzyskania przychodu.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę i stanu prawnego obowiązującego w czasie zaistnienia opisanej sytuacji.Interpretacja ta nie jest wiążąca dla Spółki, jest ona natomiast wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Stosownie do postanowień art. 14a §4, oraz art. 236 §2 i art. 223 §1, w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej, na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86,poz. 960 ze zm.), podania i załączniki do podań składane w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej podlegają opłacie skarbowej. Szczegółowy wykaz opłaty skarbowej zawiera załącznik do wyżej wymienionej ustawy. Zgodnie z poz. 1 części I tego załącznika, opłata skarbowa od podania wynosi 5 zł, natomiast zgodnie z poz. 2 opłata skarbowa od załącznika do podania wynosi 50 gr.