W październiku i listopadzie 2004 r. Pani X zaciągnęła w Banku dwa kredyty na nabycie akcji Spółki Y i Spółki Z. Przed dokonaniem przelewów na rachunek brokerski kredytobiorcy bank pobrał prowizję. Od dnia uruchomienia kredytów do dnia przydzi


Autor: Urząd Skarbowy w Sochaczewie

Sygnatura: US.28.II/415-4/ML/05

Hasła tematyczne: papier wartościowy, prowizje bankowe, odsetki od kredytu, koszty uzyskania przychodów, sprzedaż akcji

Kategoria:

POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz.60), po rozpoznaniu wniosku Pani X o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, skierowanego do tutejszego organu podatkowego w dniu 21.02.2005 r.,uzupełnionego w dniach 21.03.2005 r. i 31.03.2005 r.- Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sochaczewie

p o s t a n a w i auznać, że stanowisko wnioskodawcy w sprawie

1. zaliczenia w koszty uzyskania przychodu prowizji bankowej zapłaconej od kredytu zaciągniętego na zakup akcji sprzedawanych w drodze oferty publicznej – jest nieprawidłowe,

2. zaliczenia w koszty uzyskania przychodu odsetek bankowych od kredytu zaciągniętego na zakup akcji w przypadku gdy ze względu na redukcję zleceń kupna akcje zostały zakupione wyłącznie za środki własne inwestora –jest nieprawidłowe.


Uzasadnienie:


W dniu 21.02.2005 r. Pani X korzystając z uprawnień zawartych w art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa wystąpiła do tut. organu podatkowego z wnioskiem (uzupełnionym na wezwanie organu podatkowego w dniach 21.03.2005 r. i 31.03.2005 r.) o dokonanie interpretacji przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)W wyniku oceny wniosku stwierdzono, że podatniczka jest uprawniona do złożenia wniosku w tym trybie, oraz według oświadczenia wnioskującego, w sprawie będącej przedmiotem zapytania, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w październiku i listopadzie 2004 r. Pani X zaciągnęła w Banku dwa kredyty na nabycie akcji Spółki Y i Spółki Z. Przed dokonaniem przelewów na rachunek brokerski kredytobiorcy bank pobrał prowizję. Od dnia uruchomienia kredytów do dnia przydziału akcji naliczane były odsetki bankowe od pełnej wysokości udzielonego kredytu. W dniu przydziału akcji liczba subskrybowanych akcji przekraczała liczbę akcji oferowanych do sprzedaży. Redukcja zleceń kupna spowodowała, że przedmiotowe papiery wartościowe zostały zakupione wyłącznie za środki własne strony. Zakupione akcje zostały sprzedane w 2004 r.

W zaistniałym stanie Pani X zwróciła się z zapytaniem, czy prowizja bankowa zapłacona od kredytu zaciągniętego na zakup akcji sprzedawanych w drodze oferty publicznej stanowi koszt uzyskania przychodu oraz, czy odsetki zapłacone od kredytu zaciągniętego na zakup akcji stanowią koszt uzyskania przychodu. Zdaniem podatniczki w powyższej sytuacji prowizja bankowa oraz odsetki zapłacone od zaciągniętego kredytu na zakup akcji stanowią koszt uzyskania przychodu ze zbycia papierów wartościowych.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony we wniosku i obowiązujący w tym zakresie stan prawny, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sochaczewie stwierdza, co następuje.

W powyższej sprawie ma zastosowanie art. 22 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z brzmieniem wyżej powołanego artykułu, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ww. ustawy. Z przepisu tego wynika, że aby uznać wydatek za koszt uzyskania przychodu musi on być poniesiony w celu uzyskania przychodu oraz nie może być wymieniony w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym ustawodawca określił jakie wydatki nie są uznawane za koszty. Ponadto istotną przesłanką zaliczenia poniesionego wydatku do kosztu uzyskania przychodu jest wystąpienie związku przyczynowo-skutkowego między wydatkiem a osiągniętym przychodem. Z zebranego materiału wynika, że podatniczka poniosła koszty związane z obsługą kredytu zaciągniętego na zakup akcji w postaci prowizji bankowej oraz spłaty odsetek od kredytu, jednak akcje zakupiono jedynie za środki własne podatniczki. Kwota kredytów pozostawiona do dyspozycji wnioskodawcy nie została wydatkowana na nabycie akcji spółek Y i Z tj. zgodnie z celem określonym w umowach kredytu.

Mając na uwadze przepis art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zaistniały stan faktyczny, prowizja bankowa oraz odsetki od zaciągniętego kredytu nie stanowią kosztów uzyskania przychodu ze zbycia przedmiotowych papierów wartościowych. W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sochaczewie stwierdza, że stanowisko Pani X w przedmiotowej sprawie jest nieprawidłowe.

Niniejsza interpretacja została udzielona w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i dotyczy stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.

Zgodnie z art.14b §1 ustawy – Ordynacja podatkowa, interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszego postanowienia służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu w terminie 7 dni od daty jego doręczenia (art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa).

Zgodnie z art. 222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej zażalenie winno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.