Czy odsetki od kredytów zaciągniętych na zakup akcji stanowi koszt uzyskania przychodu


Autor: Świętokrzyski Urząd Skarbowy

Sygnatura: RO/436/21/1/2005

Hasła tematyczne: zakup akcji, objęcie udziałów, odsetki od kredytu, koszty uzyskania przychodów

Kategoria:

W związku z pismem Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach PD3-005-10/05 z dnia 30.03.2005 r. dotyczącym sprostowania udzielonej odpowiedzi nr RO/423/21/2004, Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach zmienia udzieloną odpowiedź na pisemne zapytanie podatnika, udzieloną dla "N" S.A. w części dotyczącej zaliczenia w koszty uzyskania przychodu odsetek od zaciągniętych kredytów na zakup akcji.

W myśl przepisu art. 15 ust. l ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. l tejże ustawy. Jednocześnie zgodnie z art. 16 ust. l pkt 8 ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów albo akcji w spółce oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych wkładów, udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych, w tym dochodu z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także umorzenia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych.

Do wydatków na nabycie bądź objęcie udziałów (akcji) zaliczyć należy wydatki bezpośrednio związane z takim objęciem, a więc wydatki, bez których nie byłoby możliwe nabycie lub objęcie udziałów (akcji). Takim wydatkiem jest w szczególności cena za udziały (akcje).

Należy rozdzielić pojęcie wydatków na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) od źródeł finansowania tego rodzaju wydatków. Dotyczy to w szczególności pożyczek i kredytów zaciągniętych na nabycie udziałów (akcji). Odsetki od takich pożyczek i kredytów nie stanowią wydatków na nabycie (objęcie) udziałów (akcji), niewątpliwie pozostają w związku z przychodami podatnika. Dlatego też odsetki od tego rodzaju pożyczek i kredytów są kosztem w momencie zapłaty lub kapitalizacji.

Stanowisko powyższe jest zgodne z treścią pisma Ministerstwa Finansów z dnia 07.08.2002 r., znak: PB4/AK-8214-6905-192/02.

W związku z powyższym za prawidłowe należy uznać przedstawione w tej kwestii stanowisko w zapytaniu Spółki "N" S.A.