jak należy określić moment powstania przychodu z tytułu realizowanej usługi w zakresie kierowania i nadzoru nad budową określonego odcinka autostrady i po jakim kursie należy dokonać przeliczenia kwoty przychodu w przypadky wystawiania faktór w


Autor: Opolski Urząd Skarbowy

Sygnatura: PD-423-9-2/GC/04/05

Hasła tematyczne: przychody w walutach obcych, różnice kursowe, moment powstania przychodów, podatek dochodowy od osób prawnych

Kategoria:

Postanowienie

Działając na podstawie art. 217 w związku z art. 14a §4 i art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki w kwestii określenia momentu powstania przychodu z tytułu realizowanej usługi i wyceny kwoty przychodu, opisane w piśmie z dnia 9 grudnia 2004 r. jest prawidłowe.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 9 grudnia 2004 r., uzupełnionym pismem z dnia 29 grudnia 2004 r. Spółka zwróciła się do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. W piśmie zostały postawione dwa pytania. Stanowisko organu podatkowego na każde z tych pytań stanowią odrębne postanowienia.Niniejsze postanowienie stanowi interpretację dotyczącą drugiego z zadanych pytań.

Przedstawiony w piśmie stan faktyczny jest następujący:

Spółka zawarła umowę z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad Krajowych na realizacje usług kierowania i nadzoru nad budową określonego odcinka autostrady.Umowa przewiduje, że faktury za zrealizowane usługi będą wystawiane za okresy 6-miesięczne.Z uwagi na zapisy kontraktu Spółka nie ma możliwości wystawiania faktur w innych odstępach czasowych. Faktury wystawiane są w walucie euro.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym Spółka zwróciła się z pytaniem jak należy określić moment powstania przychodu z tytułu realizowanej usługi i po jakim kursie należy dokonać przeliczenia kwoty przychodu?

Zdaniem Spółki przychód podatkowy powstaje za okresy 6-miesięczne w momencie wystawienia faktury, a przeliczenie kwoty przychodu powinno nastąpić po średnim kursie NBP z dnia wystawienia faktury.

Tutejszy organ podatkowy po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawia następujące stanowisko:

Zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) zwanej dalej "ustawą", za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3 uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c i 3d, dzień wystawienia faktury (rachunku) nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:

    1) wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub
    2) wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty lub
    3) otrzymano zapłatę za wykonane świadczenia – w pozostałych wypadkach.

Z powołanego wyżej przepisu wynika, że co do zasady, za dzień powstania przychodu należnego z działalności gospodarczej uznaje się dzień wystawienia faktury, a na podstawie przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego należy uznać, że zasada ta będzie miała zastosowanie do osiąganego przez Nią dochodu ze świadczonych usług. Wynikający z faktury przychód wyrażony w euro przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych prze NBP z dnia uzyskania przychodów – co wynika wprost z art. 12 ust. 2 ustawy.

W świetle powyższego postanowiono jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę i stanu prawnego obowiązującego w czasie zaistnienia opisanej sytuacji.Interpretacja ta nie jest wiążąca dla Spółki, jest ona natomiast wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Stosownie do postanowień art. 14a §4, art. 236 §2 i art. 223 §1, w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej, na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86,poz. 960 ze zm.), podania i załączniki do podań składane w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej podlegają opłacie skarbowej. Szczegółowy wykaz opłaty skarbowej zawiera załącznik do wyżej wymienionej ustawy. Zgodnie z poz. 1 części I tego załącznika, opłata skarbowa od podania wynosi 5 zł, natomiast zgodnie z poz. 2 opłata skarbowa od załącznika do podania wynosi 50 gr.