Czy podlega w Polsce opodatkowaniu VAT działalność handlowa wykonywana na terenie Irlandii


Autor: Urząd Skarbowy w Prudniku

Sygnatura: PP-406/20/AZ/05

Hasła tematyczne: podatek od towarów i usług, opodatkowanie, działalność handlowa, rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art.14a §1 i §4 oraz art.216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia1997r Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. nr 8 poz.60 z 2005r), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 30.03.2005r uzupełnione pismem z dnia 06.05.2005r o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług działalności handlowej wykonywanej na terenie Irlandii.

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art.14a §1 cytowanej w sentencji ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta, jest obowiązany do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego stosownie do art.14a §4 Ordynacji podatkowej – następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Pismem z dnia 30.03.2005r, wystąpił Pan z zapytaniem czy podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług działalność handlowa wykonywana na terenie Irlandii. W przesłanym piśmie informuje Pan, że pomimo posiadania stałego meldunku w Polsce przebywa Pan od roku w Irlandii, w której znajduje się ośrodek interesów życiowych i z którą łączą Pana silniejsze powiązania osobiste i gospodarcze. Dodatkowo nadmienia Pan, że w Polsce nie osiąga żadnych dochodów a wszystkie podatki z osiągniętych dochodów płacone są w Irlandii. Z pisma wynika ponadto, że chce Pan rozpocząć działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży w Irlandii towarów wcześniej nabytych w Polsce na faktury VAT.

Zdaniem Pana przedmiotowa sprzedaż nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Odpowiadając na wyżej przedstawione zagadnienie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku informuje, że zgodnie z art.5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz.535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in.: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terenie kraju oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z art.2 pkt.1 cyt. ustawy za terytorium kraju rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast zgodnie z art.13 ust.1 przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art.5 ust.1 pkt.5 rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art.7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, pod warunkiem, że nabywca towarów jest:

    1) podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
    2) osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
    3) podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe zharmonizowane, które zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą
    4) podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik o którym mowa w art.15 (posiada status podatnika VAT) , który zgłosił zamiar dokonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów i został zarejestrowany jako podatnik VAT UE zgodnie z art.97 (art.13 ust.6)

Należy dodatkowo zaznaczyć, iż zgodnie z art.113 ust.1 oraz ust.9 i 10 cyt. ustawy o VAT zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 EURO. Podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży kwoty określonej w ust.1.

Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust.1 zwolnienie określone w ust.9 traci moc z momentem przekroczenia kwoty określonej w ust.1. Opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad wartość określoną w zdaniu poprzednim a obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej wartości.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż w przypadku gdy nie dokona Pan w Polsce zgodnie z właściwością miejscową stosownej rejestracji działalności gospodarczej (zgłoszonej do organu ewidencyjnego na podstawie odrębnych przepisów) lub dokona Pan rejestracji działalności i skorzysta z przysługującego zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy przywołanego art.113 ust.1 oraz ust.9 i 10 cyt. ustawy o VAT , to obroty uzyskane z tytułu sprzedaży w Irlandii towarów handlowych nabytych uprzednio w Polsce nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Powyższe czynności podlegają zatem opodatkowaniu w kraju w którym są wykonywane.

Odmiennie natomiast przedstawia się sytuacja w przypadku rejestracji w Polsce przedmiotowej działalności handlowej w zakresie VAT. W przypadku dokonania rejestracji zgodnie z zasadami zawartymi w art.96 i 97 cyt. ustawy o VAT sprzedaż do Irlandii towarów handlowych może być przy spełnieniu warunków określonych w przywołanym art.13 ustawy o VAT traktowana jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i opodatkowana wg stawki preferencyjnej tj. 0%. W odmiennej sytuacji wywóz z Polski do Irlandii towarów handlowych będzie podlegał opodatkowania na zasadach ogólnych przy zastosowaniu stawek właściwych dla danego towaru.

Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku na dzień obowiązywania ww. przepisów w zakresie podatku od towarów i usług. Zmiana któregokolwiek z elementów stanu faktycznego, bądź zmiana przepisów może mieć wpływ na zmianę zakresu obowiązków podatnika.

Stosownie do treści art.14b §1 Ordynacji podatkowej: interpretacja o której mowa w art.14a §1, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ podatkowy nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany lub uchylenia postanowienia, o którym mowa w art.14a §4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.

Zgodnie z art.14b §2 Ordynacji podatkowej interpretacja, o której mowa w art.14a §1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w §5.

Na niniejsze postanowienie w trybie art.14a §4 i art.236 ustawy Ordynacja podatkowa przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem Naczelnika Tutejszego Urzędu wniesione w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia – art.236 §2 pkt.1 Ordynacji podatkowej.

Zażalenie zgodnie z art.222 w związku z art.239 Ordynacji podatkowej powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Jednocześnie tutejszy organ podatkowy informuje, że zgodnie z art.1 ust.1 pkt.1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. nr 253 poz.2532 ) zażalenie podlega opłacie skarbowej. Wysokość stawek tej opłaty określona została w załączniku do ww. ustawy i wynosi 5 zł od podania oraz 50 gr. od każdego załącznika.