Czy maksymalne stawki za usługi taxi uchwalone przez Radę Miasta Krakowa można traktować jak stawki netto i doliczyć do nich 3% podatek VAT


Autor: Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze

Sygnatura: PP/443-19/2005

Hasła tematyczne: cena urzędowa, podatek od towarów i usług, stawka, usługi taksówkowe, podatek należny, kasa rejestrująca

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z dn. 14.01.2005 r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 17.01.200 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 20.01.2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 07.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 17.01.2005 r., świadczy Pan usługi przewozu osób i ładunków taksówką (PKWiU 60.22.11-00.00 ). Stosownie do art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. z 05.04.2004 r. Nr 54, poz. 535) wybrał Pan opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu według stawki 3%. Na podstawie art. 111 w/w ustawy jest Pan zobowiązany prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.Zwrócił się Pan z zapytaniem, czy maksymalne stawki za usługi taxi uchwalone przez Radę Miasta (…) może Pan traktować jako stawki netto i doliczyć do nich 3% podatek VAT?

Zgodnie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 05.04.2004 r. Nr 54 poz. 535) zasadą jest że podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem natomiast jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku.Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.W taksówkach kwota zainkasowanego utargu jest wartością usług sprzedanych w cenach ewidencyjnych ustalonych na poziomie cen sprzedaży brutto.

Art. 1 ustawy z dnia 05.07.2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050) reguluje stosunki jednostronnie profesjonalne, czyli pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Wynagrodzenie z tytułu sprzedaży wyrażone jest w formie ceny.W art. 3 ust. 1 w/w ustawy wskazano, że cena jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

Zasadą zatem jest, że w ramach ustalonych cen zwarty jest już podatek od towarów i usług, jeżeli dana transakcja podlega temu podatkowi, chyba że strony w umowie wyraźnie wskażą inaczej. W tak skonstruowanej cenie zawiera się zatem podstawa opodatkowania (tzw. wartość netto) oraz podatek. Jeżeli zatem strony opodatkowanej transakcji określiły jej cenę, bez wskazania, że jest to wartość netto, do której należy doliczyć VAT, uznać zawsze należy, że jest to cena zawierająca w sobie tenże podatek (tzw. wartość brutto), w ramach której należny podatek można ustalić tzw. rachunkiem "w stu".

W oparciu o powyższe unormowania zauważa się, iż kasy rejestrujące o zastosowaniu specjalnym, przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami winny dokumentować obrót detaliczny według cen urzędowych brutto – zawierających kwotę podatku od towarów i usług. Zatem nie może Pan do stawek uchwalonych przez Radę Miasta (…) doliczać podatek VAT w wysokości 3%.

Powyższa interpretacja:
– dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;
– nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.