Czy działalność Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie organizowania imprez dla dzieci,ludzi starszych, rajdu rowerowego i dotacja na ten cel, występy zespołów działających przy Ośrodku, opłata za kurs tańca, startowa za udział w turnieju podleg


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu

Sygnatura: PP-1-005/123/05

Hasła tematyczne: stawki podatku

Kategoria:

Zgodnie z art.43 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr. 54, poz.535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku tym wymieniono odpowiednio : – w poz.7 tego załącznika wymieniono: usługi w zakresie edukacji ( PKW i U ex 80), – w poz.9 🙁 PKW i U ex 85) usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKW i U 85.2), – w poz. 11 – usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem – z wyłączeniami zawartymi w pkt. od 1- 8 (PKWiU ex 92). Wyłączenie zawarte w pkt.4 dotyczy: wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki i cyrki (PKWiU 92.33. i 92.34.11) oraz wstępu na imprezy sportowe.

Natomiast zgodnie z art.41 ust.2 ustawy o podatku od towarów i usług dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust.12 i art.114 ust.1. W załączniku nr 3 pod poz.156 i 159 wymieniono usługi o których mowa w w/w pkt 4 poz.11 załącznika nr 4- usługi te podlegają opodatkowaniu w wysokości 7%. W związku z powyższym zapisem usługi wymienione przez podatnika korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług określonego w art.43 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Interpretacja jest aktualna według stanu prawnego na dzień jej dokonywania i do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez pytającego.