Z jakiego dnia należy przyjąć kurs waluty ogłaszanej przez NBP w celu przeliczenia na złote kosztów wyrażanych w walutach obcych a wynikających z faktur korygujących otrzymanych od kontrahenta zagranicznego wystawianych na rzecz tegoż kontrahent


Autor: Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy

Sygnatura: ZD/423-12-4/05

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, faktura korygująca, różnice kursowe

Kategoria:

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a §1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r, Nr 8, poz. 60) Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy po analizie złożonego w dniu 07 stycznia 2005r. wniosku (uzupełnionego pismami z 20.01.05r, 31.01.05r.,07.03.2003r.,21.03.05r). w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

p o s t a n a w i a

uznać, że przedstawione przez Podatnika stanowisko jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 07 stycznia 2005r. do tutejszego Organu wpłynął wniosek podatnika w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2000r., Nr 54, poz. 654 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz. U z 2004r. Nr 254, poz. 2533).

W piśmie Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

W miesiącu wrześniu Spółka otrzymała fakturę od kontrahenta zagranicznego, której wartość została przeliczona na PLN po kursie średnim NBP z dnia wystawienia faktury. Jednakże w miesiącu listopadzie Spółka otrzymała fakturę korygującą zwiększającą cenę, która została przeliczona po kursie średnim NBP z dnia wystawienia pierwotnej faktury.

Zdaniem jednostki, prawidłowo został wyliczony koszt wynikającego z pierwotnej faktury z dnia 10 listopada 2004r. zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2000r. Nr 54, poz.654 ze zm.). Zwiększenie kosztu wynikające z faktury korygującej zostało przeliczone również z dnia wystawienia faktury pierwotnej.

Po analizie przedstawionego stanu faktycznego oraz zaprezentowanego przez Spółkę stanowiska dotyczącego interpretacji przepisów prawa podatkowego tut. organ stwierdza , co następuje:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote w/g kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu.

Jeżeli koszty wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut, koszty te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał ponoszący koszt, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zarachowania kosztów.

Dla potrzeb rozliczenia zobowiązania podatkowego mogą występować dodatnie różnice kursowe lub ujemne różnice kursowe. Jest to uzależnione od wahań kursu danej waluty wobec złotego. Z tego względu różnice kursowe walut wpływają na przychód do opodatkowania, jak też na koszty uzyskania przychodów.

Zasady ustalania momentu wskazania zarówno przychodów, jak i kosztów podatkowych dla obliczania podstawy opodatkowania zawarte są w przepisach art. 12 ust. 1, ust. 3. ust. 3a oraz art. 15 ust. 1 i ust. 4 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Należy zaznaczyć, iż obowiązkiem i uprawnieniem podatników jest wykazywanie do opodatkowania otrzymanych przychodów bądź przychodów należnych (związanych z działalnością gospodarczą). W razie omyłek podatników w tym zakresie uprawnieni są oni do dokonywania stosownych korekt z uwzględnieniem zasad wynikających z prawa podatkowego.

Jednocześnie prawo podatkowe normuje sytuacje tego rodzaju, iż pomiędzy uzyskaniem a otrzymaniem przychodu, zarachowaniem a poniesieniem (zapłatą) kosztu, wyrażonych w walutach obcych, jako zdarzeniami odległymi w czasie, ulegną zmianie kursy walut.

Wszystkie powyższe reguły prawa podatkowego, dotyczą rozliczania przychodów i kosztów podatkowych – także poprzez ewentualne dokonywanie korekt wielkości tych przychodów i kosztów.

Biorąc powyższe pod uwagę, momentem poniesienia przez Spółkę kosztu w przypadku rozliczania faktur korygujących, w związku z otrzymaniem faktury od kontrahenta zagranicznego będzie dzień wystawienia faktury pierwotnej. Zatem w tej sytuacji prawidłowe będzie zastosowanie średniego kursu walut z dnia wystawienia faktury pierwotnej.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza odpowiedź dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i jest zgodna ze stanem prawnym obowiązującym na dzień jej udzielenia.

Zgodnie z art. 14 b Ordynacji podatkowej udzielona odpowiedź nie jest wiążąca dla Strony, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej ewentualnej zmiany lub uchylenia.

Stronie przysługuje prawo złożenia zażalenia na niniejsze postanowienie.

Zażalenie, zgodnie z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem tut. Organu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.