Czy Urzędowi Gminy przysługuje prawo odliczenia w całości zapłaconego podatku VAT z faktury zakupu wystawionej na Urząd Gminy a dotyczącej zadania inwestycyjnego – budowy oczyszczalni ścieków ?Urząd Gminy jest zarejestrowanym podatnikiem podatku


Autor: Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim

Sygnatura: PP/443/19/05

Hasła tematyczne: obniżenie podatku należnego, urząd gminy, inwestycje infrastrukturalne, rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług, samorząd

Kategoria:

POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Stosownie do postanowień art. 14a § 4 w związku z art.14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w T.Lub., po zapoznaniu się ze stanowiskiem zawartym we wniosku z dnia 7 marca 2005r; orzeka w następujący sposób :

– stanowisko jest prawidłowe

UZASADNIENIE

Przepis art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) zobowiązuje , stosownie do swojej właściwości organy podatkowe do udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników ,płatników lub inkasentów, w których nie toczy się postępowanie podatkowe ,kontrola podatkowa i postępowanie przed sądem administracyjnym na ich pisemny wniosek. Stosownie zaś do przepisu art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa , udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następuje w drodze postanowienia.

W dniu 07marca 2005r. zwrócono się do tutejszego organu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. We wniosku odwołano się do następującego stanu faktycznego;Urząd Gminy T. jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VATProwadzi między innymi sprzedaż opodatkowaną z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków .Obecnie realizowana jest inwestycja budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji . Umowę na jej ralizację zawarła Gmina T. ,która nie jest podatnikiem VAT . Zgodnie z zapisami tej umowy całość spraw związanych z realizacją inwestycji ralizuje jednostka organizacyjna Gminy T. -Urząd Gminy T. . Po wybudowaniu oczyszczalnibędzie ona eksploatowana przez Urząd Gminy.W dniu 10 grudnia 2004rzostała wystawiona na Urząd Gminy faktura na kwotę 827089 ,71 zł.,która została zapłacona .

Odnosząc powyższy stan faktyczny do regulacji prawnej zawartejw przepisach art.87 ust. ustawyz dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług ( Dz.U Nr 54 ,poz.535)w przypadku gdy kwota podatku naliczonego ,o której mowa w art.86 ust.2 jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego ,podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy przedstawiono następujące stanowisko – cyt. "Urząd Gminy,uważa że przysługuje mu prawo zwrotu całości zapłaconego podatku VAT na podstawie art.87 ustawy o VAT.Urząd Gminy realizując w imieniu i na rzecz Gminy inwestycję ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a w przypadku gdyw okresie rozliczeniowym kwota podatku naliczonego jest wyższa od kwoty podatku należnego przysługuje mu prawo do zwrotu różnicy na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Mając na względzie treść przepisu art. 14a § 3 ustawy Ordynacja podatkowa oraz przepisów : -Art.86 ust.1 w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych ,podatnikowi ,o którym mowa w art.15 ,przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art .114,art.119 ust.4 ,art.120 ust.17 i 19 oraz art.124.-Art. 86 ust.2 kwotę podatku naliczonego stanowi z zastrzeżeniem ust. 3-71.)suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:a) z tytułu nabycia towarów i usługb) potwierdzających dokonanie przedpłaty ( zaliczki,zadatku,raty jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego ,c) od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu -z uwzględnieniem rabatów określonych w ar.29 ust.4:2.)w przypadku importu – suma kwot podatku wynikajacego z dokumentu celnego;3.)zryczałtowanego zwrotu podatku ,o którym w art.116 ust.6:4.)kwota podatku należnego od importu usług ,kwota podatku należnego od dostaw towarów ,dla której podatnikiem jest ich nabywca oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspónotowego nabycia towarów . -Art.87 ust.1 w przypadku gdy kwota podatku naliczonego ,o której mowa w art.86 ust.2 jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego ,podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy -Art. 88 ust.4 obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników ,którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni ,zgodnie z art.96 , z wyłączeniem przypadków o których mowa w art. 86 ust.20 ;

odnosząc powyższe do przedstawionego wyżej stanu faktycznego Naczelnik Urzędu Skarbowego w T. Lub. dokonując oceny prawnej przedstawionego stanowiska uznał,że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika ,że Urząd Gminy jako jednostka organizacyjna Gminy T. realizuje inwestycje budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji i po wybudowaniu oczyszczalnia będzie eksploatowana przez Urząd Gminy. Urząd Gminy jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Ponadto w umowie na realizację inwestycji budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji zawarty jest zapis,że całość spraw związanych z realizacja inwestycji prowadzi Urząd Gminy T.

Gmina w myśl art.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym( Dz.U.Nr 142 ,poz.1591 ze zm.) posiada osobowość prawna wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedziałność.W celu wykonania zadań zgodnie z art.9 ustawy o samorządzie gminnym może tworzyć jednostki organizacyjne ,zawierać umowy z innymi podmiotami bądź bez ograniczeń prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej ( Dz.U z 1997r. Nr9 ,poz.43 ze zm.) Z powyższych unormowań wynika ,że gmina nie musi rejestrować się jako podatnik podatku od towarów i usług ,w przypadku gdy czynności z zakresu gospodarki komunalnej realizują mające osobowość prawną (gminne osoby prawne), jaki i nie mające osobowości prawnej ( jednostki i zakłady budżetowe ) . W złożonym piśmie wskazano ,że Urząd Gminy T. wykonuje jako urząd obsługujący organ władzy publicznej samodzielnie działalność gospodarczą w zakresie czynności ,które mają charakter cywilnoprawny i jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.Zatem należy uznać ,że fakt zawarcia umowy przez Gminę T.na realizację inwestycji nie stanowi podstawy do pozbawienia prawa do odliczenia podatku VAT od realizowanych inwestycji przez Urząd Gminy T.,gdyż urząd gminy jako jednostka organizacyjna gminy realizujew imieniu gminy zadania publiczne oraz czynności na podstawie umów cywilnoprawnych .

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że w sytuacji gdy Urząd Gminy T. jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i zajmuje się realizacją inwestycji budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji która po wybudowaniu będzie eksploatowana przez urząd gminy przysługuje mu prawo do do obniżenia kwoty podatku VAT w całości na podstawie art 87 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r (Dz.U.Nr54 ,poz.535)

Niniejsza interpretacja :-dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę we wniosku jak wyżej i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.,-nie jest wiążąca dla podatnika,płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na postanowienie niniejsze służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w L. Ośrodek Zamiejscowy w Z. za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. Lub., w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Do zażalenia należy dołączyć znaki opłaty skarbowej o wartości 5,00 zł. W przypadku składania zażalenia wraz z załącznikami należy ponadto dołączyć znaki opłaty skarbowej o wartości 0,50 zł. , od każdego załącznika.