Kiedy Spółka powinna zaliczyc do przychodów podatkowych kwoty otrzymanych opłat dodatkowych, pobieranych w związku z niedopełnieniem obowiązku posiadania biletu na przejazd środkami komunikacji miejskiej


Autor: Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy

Sygnatura: ZD/423-14-7/05

Hasła tematyczne: kara, opłaty dodatkowe, moment powstania przychodów

Kategoria:

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy po analizie złożonego w dniu 10 stycznia 2005 r. wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

p o s t a n a w i a

uznać, że przedstawione przez Podatnika stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 stycznia 2005 r. do tutejszego Organu wpłynął wniosek podatnika w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Podatnik wykonuje działalność gospodarczą w zakresie przewozu środkami komunikacji miejskiej. W stosunku do podróżnych którzy: niedopełniali obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszyli przepisy o przewozie zwierząt i rzeczy lub spowodowali zatrzymanie bądź zmianę trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny pobierana jest opłata dodatkowa mająca charakter sankcji finansowej. W przedstawionej sytuacji jednostka ma wątpliwości dotyczące określenia momentu powstania przychodu z tytułu pobieranych opłat dodatkowych.

W opinii Jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, do pobieranych przez Zakład opłat dodatkowych związanych z niedopełnieniem obowiązku posiadania biletu na przejazd środkami komunikacji miejskiej (również tych, na które wydano sądowy nakaz zapłaty) ma zastosowanie art. 12 ust. 3a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym ww. opłaty dodatkowe będą stanowiły przychód w momencie ich faktycznego otrzymania.

Po analizie przedstawionego stanu faktycznego oraz zaprezentowanego przez Jednostkę stanowiska dotyczącego interpretacji przepisów prawa podatkowego tutejszy Organ stwierdza, co następuje.

W opisanym stanie faktycznym, stanowisko Spółki w zakresie zaliczania do przychodów podatkowych kwot z tytułu otrzymanych opłat dodatkowych w momencie ich faktycznego otrzymania jest prawidłowe. Jednakże do powyższej sytuacji nie ma zastosowania art. 12 ust. 3a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lecz art. 12 ust. 1 cytowanej ustawy.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów zalicza się w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne oraz inne świadczenia wymienione w tym przepisie.

Należy zaznaczyć, że katalog zawarty w cytowanym art. 12 ust. 1 poprzedzony jest określeniem "w szczególności" co oznacza, że wykaz przychodów wymienionych w tym przepisie nie został wyczerpany.

Jak już wskazano powyżej, do naliczanych przez Stronę opłat dodatkowych mających charakter sankcji finansowej, dla ustalenia przychodu Spółki z tytułu pobieranych opłat dodatkowych, dla celów podatku dochodowego nie ma zastosowania art. 12 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lecz przepis art. 12 ust. 1 powołanej ustawy podatkowej. Wobec powyższego Spółka jako przychód powinna uwzględniać kwoty faktycznie otrzymane z tytułu opłat dodatkowych.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza odpowiedź dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i jest zgodna ze stanem prawnym obowiązującym na dzień jej udzielenia.

Zgodnie z art. 14b Ordynacji podatkowej udzielona odpowiedź nie jest wiążąca dla Strony, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej ewentualnej zmiany lub uchylenia.

Stronie przysługuje prawo złożenia zażalenia na niniejsze postanowienie. Zażalenie, zgodnie z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem tutejszego Organu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.