W jakiej dacie powstaje przychód z tytułu nagrody otrzymanej za zrealizowanie wartościowego planu zakupów


Autor: Izba Skarbowa w Krakowie

Sygnatura: PD-1/005/2-263/04/WK

Hasła tematyczne: nagroda pieniężna, przychody należne, premia, moment powstania przychodów

Kategoria:

W wyniku weryfikacji pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków – Śródmieście z dnia 23.06.2004 r. Nr PB 1/423/10/2004/GB, stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 2 w/w ustawy stwierdza co następuje:

Zapytanie Spółki specjalizującej się w handlu hurtowym i detalicznym sprzętem AGD i RTV dotyczy momentu powstania przychodu z tytułu nagrody otrzymanej za zrealizowanie wartościowego planu zakupów.

W świetle stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 29.04.2004 r. Spółka, na mocy umów handlowych z dostawcami, otrzymuje nagrody (premie pieniężne) za osiągnięcie za dany okres obrotu na określonym poziomie. Na tej podstawie Spółka otrzymała nagrodę za zrealizowanie określonej wielkości obrotu w 2003 roku. Nagrodę tę udokumentowano notą księgową wystawioną przez dostawcę w styczniu 2004 r., a jej rozliczenie nastąpiło na podstawie kompensaty wzajemnych wierzytelności, dokonanej też w styczniu 2004 r.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w art. 12 ust. 3 stanowi, że przychodem wynikającym z działalności gospodarczej podatnika jest także przychód należny, choćby nie został jeszcze faktycznie otrzymany, po włączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.Ponadto przepisy art. 12 ust. 3a, ust. 3c, ust. 3d ustawy szczegółowo określają zasady ustalania daty powstania przychodu należnego, uzależniając moment powstania przychodów od rodzaju świadczenia wykonanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 12 ust. 3a, za datę powstania przychodu należnego uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c i ust. 3d, dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:
1) wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub
2) wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi, wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty lub
3) otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia ? w pozostałych przypadkach.
W świetle w/w przepisów, nagroda, którą Spółka otrzymała w związku z dokonanymi wcześniej zakupami od dostawców bezsprzecznie wiąże się z działalnością gospodarczą i powinna zostać zakwalifikowana do podstawy opodatkowania jako przychód należny. Datę powstania tego przychodu należy ustalić zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 3a ustawy. Przedmiotowa nagroda nie stanowi przychodu z tytułu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego czy wykonania usługi, lecz jest formą wynagrodzenia za dobrą współpracę. Z tych względów – w ocenie tut. organu – nagroda (premia pieniężna) powinna zostać zakwalifikowana do pozostałych przypadków wymienionych w art. 12 ust. 3a pkt 3 ustawy i zwiększać przychody podlegające opodatkowaniu w miesiącu otrzymania zapłaty, a w tym konkretnym przypadku w miesiącu dokonania kompensaty wzajemnych wierzytelności.