Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku wystawienia przez dostawcę przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym faktury w okresie (miesiącu) poprzedzającym otrzymanie przez spółkę towarów, oraz sposobu


Autor: Małopolski Urząd Skarbowy

Sygnatura: PP-1-443-33-2004-BM

Hasła tematyczne: obowiązek podatkowy, nabycie wewnątrzwspólnotowe, faktura VAT

Kategoria:

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), w odpowiedzi na pismo – zapytanie z dnia 02.11.2004 r. nr pismo RS/AS/04/1955 (złożone w tut. Urzędzie w dniu 08.11.2004 r.), wyjaśnia co następuje:

Przedmiotem zapytania Podatnika jest wyjaśnienie momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku wystawienia przez dostawcę przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym faktury w okresie (miesiącu) poprzedzającym otrzymanie przez Spółkę towarów, oraz sposobu ujęcia tego faktu w deklaracji VAT-7.

Podatnik dokonuje zakupów towarów z krajów UE będących wewnątrzwspólnotowymi nabyciami towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W ramach tych transakcji mają miejsce transakcje, w których dostawa towaru następuje np. w miesiącu październiku (własnym transportem), natomiast dostawca wystawia fakturę w miesiącu wrześniu. Podatnik ma wątpliwość czy wystawiona przez dostawcę z kraju UE faktura w miesiącu wrześniu wywołuje u niego obowiązek podatkowy w dacie wystawienia tej faktury pomimo faktu, iż do dnia złożenia deklaracji za miesiąc wrzesień Podatnik nie otrzymał towaru i faktury VAT. Zdaniem Podatnika moment powstania obowiązku podatkowego z powyższego tytułu określony został bezpośrednio w art. 20 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) zwanej dalej ustawą o PTU. Pomimo faktu, iż do dnia złożenia deklaracji za miesiąc wrzesień nie otrzymał on fizycznie dostawy i faktury z tego tytułu to obowiązek podatkowy po jego stronie powstanie w dacie wystawienia faktury przez dostawcę. W związku z powyższym powinien dokonać korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc wrzesień, korygując zarówno podatek należny jak i podlegający odliczeniu podatek naliczony za ten okres oraz dokonać korekty kwartalnej informacji podsumuwującej za dany kwartał w zakresie tej transakcji – nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Tut. Urząd potwierdza zgodność w/w stanowiska Podatnika.
Zgodnie z art. 20 ust. 6 w/w ustawy o PTU w przypadku gdy przed 15 dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy podatnik podatku od wartości dodanej wystawi fakturę, obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury. Z powyższego zapisu wynika, że ustawodawca w wyżej opisanej sytuacji wiąże powstanie obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu w przypadku wystawienia faktury VAT z datą wystawienia tej faktury a nie z datą dokonania dostawy towaru dla nabywcy. Również data wystawienia faktury VAT dokumentującej dokonanie transakcji nabycia wewnątrzwspólnotowego decyduje za jaki okres rozliczeniowy winien zostać rozliczony podatek VAT z nin. faktury – jest to miesiąc wystawienia tej faktury. W związku z powyższym należy uznać za prawidłowy sposób – rozliczenia podatku VAT z w/w faktury VAT przedstawiony przez Podatnika w nin. zapytaniu.