Moment powstania obowiązku podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu odsetek wypłaconych zagranicznej firmie oraz kto jest płatnikiem tego podatku


Autor: Urząd Skarbowy w Mysłowicach

Sygnatura: PDI/423/2/05

Hasła tematyczne: obowiązek płatnika, moment powstania obowiązku podatkowego

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mysłowicach stwierdza, że stanowisko przedstawione przez spółkę we wniosku z dnia 14.01.2005 r., który wpłynął do tutejszego organu w dniu 09.02.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej momentu powstania obowiązku podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu odsetek wypłaconych zagranicznej firmie jest prawidłowe natomiast w części dotyczącej komornika sądowego jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego w sytuacji gdy wypłata dokonywana poprzez zastosowanie egzekucji jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09.02.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mysłowicach wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta) starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Z przedstawionego w piśmie z dn. 14.01.2005 r. stanu faktycznego wynika, że w związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań wobec zagranicznej firmy z siedzibą w Republice Austrii wyrokiem sądu zostały zasądzone odsetki. Na zabezpieczenie tych odsetek Komornik Sądowy dokonał zabezpieczenia komorniczego z którego mają być rozliczone zasądzone odsetki. Firma zagraniczna nie przedłożyła certyfikatu rezydencji. W oparciu o tak przedstawiony stan faktyczny spółka wyraziła pogląd, że z chwilą przekazania środków firmie zagranicznej na podstawie art. 26 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powstaje obowiązek potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 20% a funkcję płatnika spełnia w tym przypadku komornik.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust 2 ustawy podlegają opodatkowaniu w wysokości 20%. Podatek ten zgodnie z art. 26 ust 1 tej ustawy powinien być obliczony, pobrany i odprowadzony przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne a obowiązek podatkowy powstaje w dniu dokonania wypłaty. Zastosowanie stawki podatku wynikające z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że z powodu braku certyfikatu rezydencji postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie mają zastosowania, zatem należy podzielić pogląd spółki, że obowiązek pobrania podatku powstanie w chwili wypłaty należnych odsetek.

Natomiast ustosunkowując się do kwestii komornika jako płatnika wypłacanych przez niego podmiotowi zagranicznemu odsetek należy uznać, że brak jest podstaw prawnych do przypisania takich obowiązków komornikowi.

Zgodnie z art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia pobrania i wpłacenia podatku organowi podatkowemu. Takim przepisem prawa podatkowego jest przywołany art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nakłada on na podmioty dokonujące wypłat m. in. odsetek podmiotom zagranicznym obowiązki płatnika. Aby można mówić o tytule wypłaty takich odsetek pomiędzy wypłacającym a beneficjentem musi istnieć jakiś stosunek prawny, który taką wypłatę uzasadnia. Sam fakt egzekwowania należności przez komornika nie oznacza, że następuje zmiana tego stosunku prawnego z osoby zobowiązanej na komornika. Przymusowa egzekucja należności jest jedynie sposobem zapłaty i nie czyni komornika płatnikiem jeżeli przepisy prawa podatkowego tak nie stanowią. Natomiast żaden przepis prawa podatkowego nie ustanawia komornika płatnikiem z tytułu pobierania takich należności. Z tych też przyczyn nie można uznać stanowiska spółki , że to komornika obciąża obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia podatku za prawidłowe.

Mając powyższe na uwadze spółka ma obowiązek w momencie dokonania wypłaty odsetek osobie zagranicznej, która nie dostarczyła spółce certyfikatu rezydencji przekazać kwotę podatku na rachunek urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek (art. 26 ust. 3 ustawy). W tym samym terminie spółka ma obowiązek przesłania do wskazanego urzędu skarbowego deklaracji na formularzu CIT-10, a podatnikowi informacji o pobranym podatku na formularzu IFT-2.