Czy w sytuacji zaprzestania przez małżonków działalności prowadzonej na imię obojga na rzecz działalności prowadzonej na imie jednego z nich spowoduje skutki w zakresie podatku VAT związane zlikwidacją działalności?


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu

Sygnatura: PP-1-005/101/05

Hasła tematyczne: zaprzestanie działalności

Kategoria:

zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr. 54, poz.535) opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku:1)rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej;2)zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art.15, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art.96 ust. 6, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego .

W przedstawionym stanie faktycznym małżonkowie prowadzą jedno przedsiębiorstwo zarejestrowane w tut. organie podatkowym pod odrębnym nadanym nr NIP, nie będąc jednak spółką cywilną.

W związku z powyższym w przypadku zaprzestania działalności gospodarczej w dotychczasowej formie i kontynuacji działalności przez jednego z małżonków pod jego nr NIP nie spowoduje powstania obowiązku o którym mowa w w/w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie zachodzi sytuacja o której mowa w tym przepisie.

Interpretacja jest aktualna według stanu prawnego na dzień jej dokonywania i do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez pytającego.