Czy wynagrodzenie syndyka wypłacane wg postanowienia Sądu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód ze źródła, działalność gospodarcza PIT-5 z uwagi na interpretację w zakresie podatku VAT zgodną z wykładni


Autor: Urząd Skarbowy Łódź-Widzew

Sygnatura: IX-005/196/155/Z/K/05

Hasła tematyczne: syndycy, wynagrodzenia

Kategoria:

Na podstawie art. 14a §4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew:

uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w piśmie uzupełniającym zapytanie wniesione w piśmie z dnia 06.04.2005r ,uzupełniającym wniosek w sprawie interpretacji dotyczącej przepisów prawa podatkowego z dnia 21.03.2005r.

W zapytaniu prosi Pan o odpowiedź czy w przypadku kiedy interpretacja Urzędu (w zakresie podatku VAT) będzie zgodna z wykładnią Ministerstwa Finansów jest Pan zobowiązany zapłacić odsetki od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-5) za okres V-XII 2004 wraz z wpłatą tego podatku do tut. urzędu , informując jednocześnie, że podatek był odprowadzany terminowo do US w Pabianicach (PIT-4) (Urząd właściwy dla Fabryki Przędzy, której jest syndykiem).

Odnosząc się do powyższej kwestii Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew stwierdza, co następuje:

Przychody uzyskane przez syndyka na podstawie postanowienia Sądu (niezależnie od interpretacji w zakresie podatku VAT)w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie mogą być zakwalifikowane jako przychody z działalności gospodarczej ponieważ zasady powoływania syndyka masy upadłości reguluje ustawa z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zm.). Z przepisów tej ustawy wynika, że syndyka powołuje sąd po ogłoszeniu upadłości do wykonywania czynności w ramach postępowania upadłościowego. Ogólnie rzecz ujmując jego zadaniem jest zarządzanie majątkiem upadłego oraz wykonywanie czynności przy likwidacji tego majątku. Syndykowi przysługuje prawo do wynagrodzenia za czynności odpowiadające wykonanej pracy w tym również prawo do zaliczek orzekanych przez sędziego – komisarza (art. 162 i 166 cyt. ustawy).

Wynagrodzenie syndyka ustalane przez sąd należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Stosownie do postanowień art. 13 pkt 6 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.Zgodnie z art. 11 ust. 1 przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów określa się – z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 – w wysokości 20 % uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.Art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje kwestie płatności zaliczek od przychodów z tytułu wypłat wynagrodzeń na podstawie art. 13 pkt 6 stanowiąc że, pobierane są one za pośrednictwem płatnika w wysokości 19 % należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz pomniejszonej o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b).

W świetle cytowanych przepisów przychodem syndyka są faktycznie otrzymane pieniądze, a płatnikiem zobowiązanym do naliczania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy jest upadły.

Wobec wyżej powołanego przepisu prawa podatkowego oraz stanu faktycznego, nie jest Pan zobowiązany do złożenia PIT-5 i dokonania stosownej zapłaty (wraz o odsetkami) za ww. okres.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.