Czy powyższe rozliczenie zakupu gruntów przez firmę jest właściwe i czy opisane wyżej koszty – zakup omawianych gruntów, opłata notarialna, wynagrodzenie notariusza, opłata sądowa i podatek od czynności cywilnoprawnych stanowią koszt uzyskania


Autor: Urząd Skarbowy w Inowrocławiu

Sygnatura: PDFI/415-4-4/05

Hasła tematyczne: usługi budowlane, zakup gruntu

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 20.01.2005 r., uzupełnione w dniu 01.02.2005 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, stwierdza iż:

  • stanowisko Pana w zakresie zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup gruntów pod budowę budynków oraz kosztów ubocznych łączących się z tym zakupem, ponoszonych w prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej w zakresie wykonywania robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20.01.2005 r. wpłynął do tut. organu podatkowego Pana wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Z przedłożonego stanu faktycznego wynika: że prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem domów, a dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzi Pan podatkową księgę przychodów i rozchodów. W ramach swej działalności dokonuje Pan zakupu nieruchomości – gruntów, na których stawiane są domy będące przedmiotem dalszej odsprzedaży. Transakcja zakupu gruntu najczęściej potwierdzona jest umową kupna – sprzedaży, która to z kolei zatwierdzana jest aktem notarialnym. Pana zdaniem akt notarialny spełniając wszelkie warunki wynikające z art. 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów może stanowić dowód księgowy będący podstawą dokonania wpisu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Z racji gospodarczego przeznaczenia zakupywanych gruntów – stanowią one element sprzedawanego produktu i księgowane są w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów tj. "zakup towarów handlowych i materiałów" wg cen zakupu i stanowią na koniec roku podatkowego element objęty inwentaryzacją. W kolumnie 11 podatkowej księgi przychodów i rozchodów tj "koszty uboczne zakupu" dokonywane są księgowania, związanych z transakcją zakupu nieruchomości, ewentualnych kosztów ubocznych tj. wynagrodzenia notariusza, podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata notarialna.

Pytanie podatnika brzmi: czy powyższe rozliczenie zakupu gruntów przez firmę jest właściwe i czy opisane wyżej koszty – zakup omawianych gruntów, opłata notarialna, wynagrodzenie notariusza, opłata sądowa i podatek od czynności cywilnoprawnych stanowią koszt uzyskania przychodów.

Zdaniem podatnika: zakupywane przez Jego firmę grunty służące do dalszej odsprzedaży jako element finalnego produktu (budynki mieszkalne na tychże gruntach) księgowane są w momencie zakupu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w kolumnie 10 tj. "zakup towarów handlowych i materiałów" wg cen zakupu i stanowią na koniec roku podatkowego element objęty inwentaryzacją, natomiast w kolumnie 11 tj. "koszty uboczne zakupu" podatkowej księgi przychodów i rozchodów księgowane są koszty związane z transakcją zakupu nieruchomości, tj. wynagrodzenie notariusza, podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata sądowa.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu w oparciu o wyżej przedstawiony przez podatnika stan faktyczny dokonuje interpretacji prawa podatkowego w przedmiocie pytania postawionego przez podatnika:

Sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, szczegółowe warunki jakim powinna odpowiadać, szczegółowy zakres obowiązków związanych z jej prowadzeniem określa Rozporządzenie Ministra Finansów z 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.. U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475 z zm.).

Integralną część tego rozporządzenia stanowią objaśnienia do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 1 i 2 w/w rozporządzenia podstawą zapisów w księdze są faktury Vat, w szczególności faktury Vat marża, faktury Vat RR, faktury Vat MP, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące, odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisach, lub inne dowody, wymienione w § 13 i 14 tego rozporządzenia stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem.

Akt notarialny należy do kategorii dowodów księgowych o których mowa w § 13 pkt 5 cyt. wyżej rozporządzenia.

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu robót budowlanych związanych ze wznoszeniem domów. Budowę budynków lub lokali mieszkalnych z zamiarem ich sprzedaży na warunkach przeniesienia prawa własności na nabywców traktuje się jako produkcję, a budynki lub lokale te jako produkty lub towary wytworzone we własnym zakresie przeznaczone do sprzedaży.

Poniesione w związku z budową mieszkań koszty w tym także koszty nabycia gruntów oraz inne koszty tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty notarialne, wynagrodzenie notariusza, opłat sądowych traktuje się jako produkcję w toku.

Zgodnie z punktem 10 objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych wg cen zakupu przeznaczona jest jest kolumna 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Punkt 11 w/w objaśnień stanowi, że do wpisywania kosztów ubocznych związanych z zakupem przeznaczona jest kolumna 11 podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Zgodnie z powyższym zakup gruntów stanowiących później część składową sprzedawanego produktu należy księgować w kolumnie 10 "Zakup materiałów, towarów handlowych", a koszty związane z tym zakupem należy zaliczać do kolumny "Koszty uboczne zakupu".

Na koniec każdego roku podatkowego podatnicy są obowiązani zgodnie z § 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych, pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów.

Zgonie z § 29 ust. 1 cyt. rozporządzenia podatnik jest obowiązany wycenić materiały i towary handlowe objęte spisem z natury wg cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia. Stosownie do ust. 3 wyżej wymienionego § 29 przy działalności usługowej i budowlanej produkcję niezakończoną wycenia się według kosztów wytworzenia, z tym że nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednio zużytych do produkcji niezakończonej.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z m.) kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1 tej ustawy. Oznacza to w praktyce,że podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania wszelkie wydatki, koszty, straty i inne wartości o tym charakterze, jeżeli pomiędzy kosztami a przychodami istnieje związek przyczynowo – skutkowy. Jeżeli więc podatnik udowodni, że poniesiony wydatek (koszt) jest w związku przyczynowo – skutkowym z przychodami (osiągniętymi lub zamierzonymi) oraz nie znajduje się na wykazie wydatków (kosztów) nie zaliczonych kosztów uzyskania przychodów według art. 23 ust. 1 wyżej powołanej ustawy, to ma prawo zaksięgować ten wydatek (koszt) do kosztów uzyskania przychodów.

Tutejszy organ podatkowy zastrzega, że przedstawiona interpretacja ma zastosowanie jedynie w takim zakresie w jakim opis sytuacji odpowiada stanowi faktycznemu

Powyższa odpowiedź odzwierciedla stan prawny na dzień udzielenia odpowiedzi.

Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja Podatkowa , powyższa interpretacja nie jest dla Pana wiążąca. Jeżeli jednak zastosuje się Pan do powyższej interpretacji organ podatkowy nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej Panu zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia powyższego postanowienia, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.

Powyższa interpretacja jest jednak wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w art. 14b § 5 Ordynacji Podatkowej.

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z art. 236 § 1 i 2 Ordynacji Podatkowej na niniejsze postanowienie służy Panu prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.