Czy w związku z podziałem i przekazaniem wspólnikom majątku po likwidacji firmy, Spółka uzyskujue z tego tytułu przychód podlegający opodatkowaniu.


Autor: Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy

Sygnatura: ZD/423-43-27/05

Hasła tematyczne: likwidacja działalności, likwidacja

Kategoria:

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy po analizie złożonego w dniu 31 stycznia 2005 r. wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

p o s t a n a w i a

uznać, że przedstawione przez Podatnika stanowisko jest prawidłowe

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 31 stycznia 2005 r. do tutejszego Organu wpłynął wniosek podatnika w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.; ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 254, poz. 2533).

W piśmie tym Jednostka przedstawiła następujący stan faktyczny:

Planowana jest likwidacja Spółki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Zgodnie z przepisami Ksh, majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli powinien zostać podzielony między wspólników. Przepisy Ksh stanowią również, iż w stosunkach wewnętrznych likwidatorzy zobowiązani są stosować się do uchwał wspólników. Zgodnie z wolą udziałowca pozostały po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego majątek przekazany zostanie Spółce z o.o. … – jedynemu udziałowcowi Spółki.

Zdaniem Jednostki, w przypadku wydania majątku w ramach postępowania likwidacyjnego, Spółka nie otrzyma w zamian od udziałowca Spółki żadnego świadczenia, nie wystąpi zatem przychód podlegający opodatkowaniu.

Po analizie przedstawionego stanu faktycznego oraz zaprezentowanego przez Jednostkę stanowiska dotyczącego interpretacji przepisów prawa podatkowego tut. Organ stwierdza, iż jest ono prawidłowe.

Zgodnie z art. 272 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Przy czym likwidowana jest nie spółka jako podmiot prawa, ale posiadany przez nią na dzień otwarcia likwidacji majątek, czyli prowadzone przez nią przedsiębiorstwo. Istotę likwidacji wyraża art. 282 § 1 Ksh, zgodnie z którym zadaniem likwidatorów jest zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie jej wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie (spieniężenie) majątku spółki, który ewentualnie może zostać rozdzielony między wspólników (przy braku zobowiązań spółki lub występowaniu ich w ilości nieprzekraczającej wartości tego majątku). Likwidację można zatem uznać za przeprowadzoną, jeśli znajdujący się we władaniu spółki zo.o. w likwidacji majątek, został w wyniku czynności likwidacyjnych , zgodnie z powyższymi zasadami w całości rozdysponowany.

Z treści art. 12 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy wynika, że przychodami są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Zaś w przypadku osób prawnych podstawę opodatkowania określa art. 10 tej ustawy.

Skoro w analizowanym stanie faktycznym mamy do czynienia z podziałem i przekazaniem wspólnikom majątku likwidowanej spółki, któremu nie odpowiada jakiekolwiek przysporzenie po jej stronie – stąd w Spółce nie powstanie przychód podatkowy, a w konsekwencji nie wystąpi obowiązek podatkowy wynikający z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zatem Spółka nie uzyskuje przychodu do opodatkowania w związku z podziałem i przekazaniem wspólnikom majątku likwidowanej spółki.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza odpowiedź dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i jest zgodna ze stanem prawnym obowiązującym na dzień jej udzielenia.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji postanowienia.

Zgodnie z art. 14b Ordynacji podatkowej udzielona odpowiedź nie jest wiążąca dla Strony, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej ewentualnej zmiany lub uchylenia.

Stronie przysługuje prawo złożenia zażalenia na niniejsze postanowienie.

Zażalenie, zgodnie z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem tut. Organu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.