Czy w kontekście wejścia w życie z dniem 1.01.2005 r. nowej umowy zawartej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, należy potrącać i


Autor: Podkarpacki Urząd Skarbowy

Sygnatura: PUS.I/415/1-2/05

Hasła tematyczne: obowiązek płatnika, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, członek zarządu, osoby zagraniczne

Kategoria:

Działając na podstawie:

  • art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60),
  • art. 3 ust 2a, art. 4a, art. 10 ust. 1 pkt 2, art. 13 ust. 7, art. 29 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.),
  • art. 16 ust. 1 umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec z dnia 14.05.2003 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90),

w związku z pismem spółki z dnia 4.01.2005 r. (wpłynęło do tutejszego urzędu w dniu 6.01.2005 r., znak: BR/01/2005) w sprawie udzielenia na podstawie art. 14a ordynacji podatkowej pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełnionego pismami z dnia 31.01.2005 (data wpływu do tut. Urzędu 2.02.2005 r.) oraz z dnia 10.03.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 10.03.2005 r.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, że w przedstawionym stanie faktycznym stanowisko zawarte we wniosku jest nieprawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż spółka wypłaca na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników wynagrodzenia członkom zarządu spółki, którzy mają miejsce zamieszkania na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Do końca 2004 r. spółka, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od wypłaconych ww. członkom zarządu wynagrodzeń rozliczała podatek zryczałtowany zgodnie z art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedmiotem wniosku jest rozstrzygnięcie wątpliwości, czy w kontekście wejścia w życie z dniem 1.01.2005 r. nowej umowy zawartej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, należy potrącać i odprowadzać zryczałtowany podatek dochodowy od ww. wynagrodzeń. Zdaniem spółki podatek od dokonywanych wypłat wynagrodzeń osobom zagranicznym powinien być opłacany przez te osoby w kraju ich zamieszkania, tj. w Republice Federalnej Niemiec, wskutek czego spółka powinna zaniechać dalszego potrącania podatku w Polsce.

Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej miejsca zamieszkania podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, oraz innych dochodów osiąganych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). W myśl art. 4a ww. ustawy przepisy art. 3 ust. 2a stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z postanowieniami artykułu 16 ust. 1 nowej umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec z dnia 14.05.2003 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, wynagrodzenia członków rady nadzorczej lub zarządu i inne podobne płatności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej lub zarządzie spółki, mającej siedzibę w drugim umawiającym się państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim państwie. Określenie "mogą być opodatkowane" użyte w tej umowie oznacza prawo dla administracji podatkowej danego kraju do opodatkowania tego typu przychodu, w żadnym zaś wypadku nie oznacza prawa dla podatnika do wyboru kraju, w którym uzyskany przychód z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki podlegać będzie opodatkowaniu. Tak więc, przychód z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu wypłacony przez spółkę osobie fizycznej mającej miejsce zamieszkania na terenie Republiki Federalnej Niemiec podlegać będzie zawsze opodatkowaniu u źródła, tj. w Polsce, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy nadmienić, iż zredagowany na nowo artykuł 16 ww. umowy nie zawiera w stosunku do poprzedniego uregulowania istotnych zmian, które miałyby wpływ na sposób opodatkowania wynagrodzeń m.in. członków zarządu. Zmiany mają jedynie charakter redakcyjny. Istotną zmianą cytowanego przepisu jest rozszerzenie zakresu podmiotowego przepisu o pełnomocników spółek, którzy z tytułu pełnionej funkcji otrzymują uposażenia, płace i inne wynagrodzenia w innym niż miejsce zamieszkania państwie. Jednak i w tym przypadku obowiązują tutaj te same zasady opodatkowania, tj. podatek jest pobierany u źródła, czyli w państwie, gdzie powstał przychód.

Przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, w myśl art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Cytowany art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa źródła przychodów objęte tym podatkiem. Taka ustawowa kwalifikacja przychodu z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu powoduje, iż zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 płatnik podatku, tj. spółka wypłacająca to wynagrodzenie zagranicznej osobie fizycznej, winna pobrać w formie ryczałtu podatek w wysokości 20 % przychodu. Jednakże zgodnie z art. 29 ust. 2 ww. ustawy zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej, zwanym dalej "certyfikatem rezydencji".

Mając na uwadze, iż przedmiotowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, która zaczęła obowiązywać z dniem 1.01.2005 r. nie ustanawia odrębnej stawki podatku od przychodów, o których mowa w zapytaniu spółki, należy stosować zasadę, iż przychód ten będzie opodatkowany u źródła, o czym była mowa wcześniej według zasad określonych ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc, spółka, stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwotę pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 20 % przychodu przekazuje w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrała podatek – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego, właściwy według siedziby spółki, przesyłając równocześnie deklaracje według ustalonego wzoru (PIT-8A).

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i udzielona została w aktualnym stanie prawnym. Zgodnie z przepisami art. 14b § 1 § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.