Czy opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli wraz z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania przenoszone jest prawo własności budynków zwolnionych od podatku VA


Autor: Urząd Skarbowy w Sosnowcu

Sygnatura: PP IV/443-32/3/05

Hasła tematyczne: zbycie praw majątkowych, zwolnienia z podatku od towarów i usług, użytkowanie wieczyste, budynek

Kategoria:

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, stwierdza że stanowisko X, przedstawione we wniosku z dnia 15.02.2005 r. (pkt 3 wniosku), który wpłynął do tut. urzędu skarbowego w dniu 17.02.2005 roku, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, jeżeli wraz z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego gruntu przenoszone jest prawo własności budynków posadowionych na gruncie, których dostawa jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług lub opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 0%, jest nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 17.02.2005 roku do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wpłynął wniosek podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
Zgodnie z brzmieniem art. 14 a § 1 w/cyt. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.
W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami zawiera umowy w zakresie ustanowienia prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z przeniesieniem prawa własności posadowionych na gruncie budynków. Na podstawie zawieranych umów przenoszone jest na użytkownika wieczystego prawo własności budynków, wyodrębnionych lokali mieszkalnych, garażowych lub budowli zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawką podatku w wysokości 0%.

Zgodnie ze stanowiskiem wnioskodawcy zawartym we wniosku – opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego w wyżej opisanym przypadku powinny być zwolnione z podatku VAT, gdyż zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług – zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli te budynki lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku lub opodatkowane stawką podatku w wysokości 0%.

Tutejszy organ dokonuje oceny prawnej zaprezentowanego stanowiska jak niżej:

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) przez dostawę towarów rozumie się co do zasady przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Zatem oddanie (ustanowienie) nieruchomości gruntowej nie mieści się w zakresie definicji dostawy towarów, zawartej w cytowanym wyżej przepisie, albowiem nie daje użytkownikowi wieczystemu prawa do rozporządzania gruntem jak właściciel, ani nie zostało wymienione pośród praw wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Z uwagi na fakt, iż oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste jest świadczeniem na rzecz innego podmiotu i nie jest jednocześnie dostawą towarów, należy uznać, iż jest ono świadczeniem usług w rozumieniu przepisu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Kierując się brzmieniem § 8 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) zwalnia się od podatku od towarów i usług zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku lub opodatkowane stawką podatku w wysokości 0%.

Z brzmienia wyżej cytowanych norm prawnych wynika, iż ustanowienie prawa wieczystego gruntu wraz z przeniesieniem prawa własności posadowionych na gruncie budynków oraz pobierane opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu nie zostały objęte hipotezą § 8 ust. 1 pkt 12 w/cyt. rozporządzenia Ministra Finansów, albowiem przepis ten dotyczy tylko i wyłącznie z b y c i a prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z dostawą budynków posadowionych na gruncie będącym przedmiotem użytkowania wieczystego.

Zaznaczyć należy, iż oddanie (ustanowienie) nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste stanowi czynność odrębną od zbycia (przeniesienia) prawa użytkowania wieczystego. Oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie wraz z dostawą budynków posadowionych na gruncie należy traktować jako dwie odrębne czynności podlegające przepisom w/cyt. ustawy o podatku od towarów i usług. Nie obowiązuje w tym przypadku zasada opodatkowania jednolitą stawką podatku VAT bądź zastosowanie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT czynności polegającej na oddaniu nieruchomości w wieczyste użytkowanie wraz z przeniesieniem prawa własności budynków posadowionych na gruncie.

Zatem jeżeli wnioskodawca dokonuje sprzedaży budynków lub budowli, których dostawa jest zwolniona od podatku VAT lub opodatkowana obniżoną stawką podatku w wysokości 0%, z jednoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego gruntów, wówczas opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów nie będą podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie § 8 ust. 1 pkt 12 w/cyt. rozporządzenia Ministra Finansów.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku przez podatnika.
Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Postanowienie niniejsze na mocy art. 143 ustawy – Ordynacja podatkowa wydane zostało z upoważnienia Naczelnika Urzędu Skarbowego.
Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach, Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku – Białej: 43-300 Bielsko- Biała, ul. Traugutta 2a) w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.
W przypadku wniesienia zażalenia, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a – ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.), wniesione zażalenie winno zawierać znaki opłaty skarbowej w wysokości 5,00 zł.