Czy usługi mające na celu zwiększenie sprzedaży, klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług jako klasa PKWiU 74.40 "Usługi reklamowe", świadczone na rzecz zleceniodawcy holenderskiego zarejestrowanego dla potrzeb podatku VAT i pos


Autor: Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy

Sygnatura: ZP-I/443-18-17/05

Hasła tematyczne: usługi reklamowe, miejsce świadczenia usług

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy po analizie złożonego w dniu 12 stycznia 2005r. przez … Sp. z o.o. z siedzibą we …, przy ul. … wniosku w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, uzupełnionego pismami z dnia 9 lutego oraz 4 marca 2005r.

postanawia

uznać, że przedstawione przez Podatnika stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2005r. do tut. Organu wpłynął wniosek Spółki z dnia 11 stycznia 2005r. Następnie w dniu 9 lutego oraz 9 marca 2005r. wpłynęły uzupełnienia do tego pisma. W pismach tych Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

W ramach prowadzonej działalności Spółka odpowiedzialna jest za dystrybucję w Polsce oraz w Europie Zachodniej lakierów samochodowych produkowanych przez kontrahenta holenderskiego …, zarejestrowanego dla potrzeb podatku VAT i posiadającego siedzibę w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Na mocy zawartych umów Spółka świadczy na rzecz zleceniodawcy holenderskiego kompleksowe usługi mające na celu zwiększenie sprzedaży, klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług jako klasa PKWiU 74.40 "Usługi reklamowe", w szczególności zaś jako PKWiU 74.40.13 "Usługi reklamowe pozostałe".

W związku z powyższym Spółka zwróciła się z prośbą o potwierdzenie poprawności stosowania art. 27 ust. 3 pkt 2 oraz art. 27 ust 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

W opinii Spółki, w wyżej przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie znajdą uregulowania wspomnianych przepisów art. 27 ust. 3 pkt 2 i ust 4 pkt 2, a zatem przedmiotowe usługi reklamowe podlegać będą opodatkowaniu w miejscu siedziby usługobiorcy.

Po analizie przedstawionego stanu faktycznego oraz zaprezentowanego przez Spółdzielnię stanowiska dotyczącego interpretacji przepisów prawa podatkowego tut. Organ stwierdza co następuje:

Z przedstawionego w wyżej wymienionych pismach stanu faktycznego oraz zgodnie z oświadczeniem Spółki wynika, iż Spółka świadczy na rzecz kontrahenta zagranicznego usługę reklamową na terytorium Polski. W przedmiotowej sprawie znajdą zatem zastosowania przepisy art. 27 ust. 3 pkt 1 i 2 w związku z art. 27 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, zgodnie z którymi w przypadku, gdy usługi reklamy są świadczone na rzecz:

  • osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub
  • podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę

miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Podmiotem zobowiązanym do zapłaty podatku w przypadku przedmiotowych usług reklamowych jest zatem ich usługobiorca. Tak więc w przypadku, gdy podatnik świadczy te usługi na rzecz kontrahentów wspólnotowych, będących podatnikami podatku od wartości dodanej, to usługi takie są opodatkowane w kraju siedziby usługobiorcy, czyli w kraju Wspólnoty innym niż Polska. Zobowiązany do rozliczenia podatku jest więc usługobiorca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty. W takim wypadku usługi te, zgodnie z zasadą wyrażoną powyżej nie stanowią dla Spółki czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza odpowiedź dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i jest zgodna ze stanem prawnym obowiązującym na dzień jej udzielenia.

Zgodnie z art. 14b ustawy – Ordynacja podatkowa udzielona odpowiedź nie jest wiążąca dla Strony, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli podatkowej – do czasu jej ewentualnej zmiany lub uchylenia.

Stronie przysługuje prawo złożenia zażalenia na niniejsze postanowienie. Zażalenie, zgodnie z art. 236 § 2 pkt. 1 Ordynacji podatkowej wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem tut. Organu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.