Zakład Karny dofinansowuje do kosztów wycieczki zorganizowanej na byłych funkcjonariuszy Służby Więziennej, członów ich rodzin oraz osobom uprawnionym do renty. Dofinansowanie do wycieczki będzie polegało na pokryciu przez Zakład przedstawionyc


Autor: Urząd Skarbowy w Łęczycy

Sygnatura: I-415/ 4 /2005

Hasła tematyczne: renciści, dofinansowanie, emeryci, fundusz świadczeń socjalnych

Kategoria:

Wnioskiem z dnia 4 lutego 2005 r. (uzupełnionym dnia 22 marca 2005r.) Zakład Karny zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczenia w postaci dofinansowania do wycieczki byłym funkcjonariuszom Służby Więziennej, członkom ich rodzin oraz osobom uprawnionym do renty. Wycieczka ta będzie zorganizowana dla konkretnej liczby osób. Natomiast dofinansowanie do wycieczki będzie polegało na pokryciu przez Zakład przedstawionych przez upoważnioną osobę faktur, obejmujących np. transport, noclegi lub wyżywienie w ośrodku wczasowym Służy Więziennej.

Środki pieniężne na dofinansowanie do wycieczki będą pochodziły z funduszu socjalnego, tworzonego przez Zakład Karny na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 1995 roku w sprawie określenia wysokości funduszu socjalnego oraz zakresu i zasad korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ich rodzin. (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 137).

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęczycy informuje, że:

Na podstawie cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości ze środków funduszu tworzonego przez Zakład Karny mogą korzystać osoby uprawnione do renty rodzinnej po funkcjonariuszach Służby więziennej oraz członkowie ich rodzin. Osoby te, mają prawo do korzystania m.in. Z innych form działalności socjalnej, organizowanej przez jednostkę, w powyższym przypadku świadczeń związanych z dofinansowaniem do zorganizowanej wycieczki.

Świadczenie w postaci dofinansowania do wycieczki przysługuje członkom rodzin emerytów i rencistów oraz osobom pobierającym renty rodzinne oraz członkom ich rodzin stanowi źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt9 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkom jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dlatego, też osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki nie mające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej zaniechano poboru podatku dochodowego, nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są natomiast obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania podatnika.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że przysługujące i zrealizowane dofinansowania do wycieczki należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł, od których Zakład Karny, nie ma obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego. Wartość tych świadczeń należy wykazać w informacji PIT – 8C i do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać ją podatnikowi oraz właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Zgodnie z art. 14b par. 1 i par. 2 ustawy – Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Jest natomiast wiążąca dla organu podatkowego i organu kontroli skarbowej właściwych dla podatnika i może zostać zmieniona bądź uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w art. 14b par. 5.