Czy właścicielowi firmy świadczącej usługi usług kierowania obcym pojazdem na rzecz jednego podmiotu na terenie kraju i poza jego granicami przysługuje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu diet z tytułu podróży służbowych związany


Autor: Izba Skarbowa w Łodzi

Sygnatura: PB I-2/4117/IN-1/US Skiern./2005/MM

Hasła tematyczne: diety, usługi transportowe, podróż służbowa (delegacja), usługi transportu międzynarodowego

Kategoria:

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzenia zażalenia z dnia 25.04.2005r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skierniewicach Nr EI/16/10/2005 z dnia 11.04.2005r., odmawia uchylenia ww. postanowienia.

W dniu 11.02.2005r. zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skierniewicach z wnioskiem o dokonanie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

Wątpliwości Pana powstały na tle następującego stanu faktycznego.

Od dnia 15.12.2004r. prowadzi Pan pozarolniczą działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług kierowania obcym pojazdem na rzecz jednego podmiotu na terenie kraju i poza jego granicami. Świadcząc takie usługi ponosi Pan wydatki, które w formie diet nie przekraczających kwot określonych w art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zalicza Pan do kosztów uzyskania przychodu.

W Pana ocenie przysługuje Panu prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu diet z tytułu podróży służbowych związanych z wyjazdami krajowymi i zagranicznymi.

Organ podatkowy pierwszej instancji nie podzielił Pana stanowiska i w postanowieniu z dnia 11.04.2005r. Nr EI/16/10/2005 stwierdził, iż nie ma podstaw prawnych, aby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu diet przedsiębiorcy świadczącego usługi w zakresie kierowania obcym pojazdem.

Nie zgadzając się z powyższym, w dniu 28.04.2005r. – za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skierniewicach – złożył Pan zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (data wpływu: 9.05.2005r.)

Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznaje za prawidłowe stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skierniewicach zawarte w przywołanym powyżej postanowieniu.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z poźn. zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W świetle natomiast art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nim współpracujących – w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.

Zakres przedmiotowy tego przepisu pozwala zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu jedynie wartość diet z tytułu podróży służbowych. Tym samym podatnik świadczący usługi w zakresie kierowania obcym pojazdem na rzecz jednego podmiotu na terenie kraju i poza jego granicami (podobnie jak każdy inny podatnik prowadzący działalność gospodarczą) do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć wartość diet, ale pod warunkiem, że są one związane z odbywaniem podróży służbowej.

Świadczenie przez Pana usług kierowanie obcym pojazdem na rzecz jednego podmiotu na terenie kraju lub za granicą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tj. w celach zarobkowych i na własny rachunek nie może być traktowane jako podróż służbowa, bowiem czynności związane z realizacją tychże usług i wiążące się z nimi podróże krajowe i zagraniczne należą do istoty prowadzonej działalności, a zatem nie mogą być utożsamiane z podróżą służbową.

W konsekwencji oznacza to, że diety które przysługują wyłącznie z tytułu podróży służbowej osób prowadzących działalność gospodarczą, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów podatników świadczących usługi transportowe.

Z uwagi na specyficzny charakter wykonywanej działalności gospodarczej – wydatki związane z noclegami może Pan zaliczyć w ciężar kosztów, na podstawie dowodów stwierdzających ich poniesienie.

Mając powyższe na uwadze, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza, jak w sentencji niniejszej decyzji.