Czy świadczenie pieniężne otrzymane przez podatnika tytułem wkładu w koszty związane z rezygnacją z używania znaku towarowego oraz zrzeczeniem się praw do tego znaku będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług


Autor: Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald

Sygnatura: BP/443-53/05

Hasła tematyczne: świadczenie pieniężne

Kategoria:

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego, wynika iż podatnik używał określonego znaku towarowego do oznaczenia wytwarzanych przez siebie towarów. Na skutek używania przedmiotowego znaku doszło pomiędzy przedsiębiorcami tj. podatnikiem a firmą zagraniczną posiadającą siedzibę poza terytorium Wspólnoty do sporu. Strony zamierzają polubownie zakończyć spór regulując wzajemne stosunki poprzez zawarcie ugody w wyniku której pytający zrezygnuje z używania znaku towarowego (przyjmie na siebie zobowiązanie powstrzymania się od jego używania) oraz zrzecze się praw do tego znaku w ramach powstrzymania.

Zdaniem podatnika przedmiotem ugody nie jest transakcja podlegająca ustawie o podatku od towarów i usług w związku z powyższym otrzymane świadczenie pieniężne nie będzie podlegało opodatkowaniu tym podatkiem.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Grunwald wyjaśnia iż w przedmiotowym przypadku będą miały zastosowanie następujące przepisy prawne:

art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz.535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej podatkiem podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,

art.8 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz.535 ze zm.) przez świadczenie o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art.7, w tym również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub tolerowania czynności lub sytuacji,

art.27 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz.535 ze zm.) w przypadku gdy usługi o których mowa w ust.4, świadczone są na rzecz: 1) osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, -miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania,

art.27 ust.4 pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz.535 ze zm) przepis ust.3 stosuje się do usług polegających na zobowiązaniu się do powstrzymania się od dokonania czynności lub posługiwania się prawem o którym mowa w pkt 1-9 i 11,

Mając na uwadze treść powołanych wyżej przepisów tutejszy organ podatkowy informuje, iż zgodnie z art.5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Tutejszy organ podatkowy jednocześnie wyjaśnia iż ustawodawca zapisem art.8 ust.1 cytowanej aktu prawnego rozszerzył zakres definicji "świadczenia usług" podlegających opodatkowaniu tym podatkiem o wszelkie odpłatne świadczenia niebędące dostawą towarów w tym między innymi zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub tolerowania czynności lub sytuacji.

Ze stanu faktycznego sprawy wynika w sposób jednoznaczny, że pytający przyjmuje w ramach zawartej ugody obowiązki powstrzymania się od używania znaku towarowego. Oznacza to, że sytuacja ta aktualizuje przesłanki wskazane w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r., i jako taka stanowić będzie świadczenie objęte regulacją ustawy o podatku od towarów i usług.

Mając jednak na względzie fakt, że druga strona ugody jest kontrahentem zagranicznym, który posiada siedzibę na terytorium państwa trzeciego (poza Wspólnotą) miejsce świadczenia tych usług zgodnie zart.27 ust.3 ust.4 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. określone będzie jako miejsce gdzie nabywca usługi posiada siedzibę. W przedmiotowej sprawie siedziba nabywcy usługi mieści się w państwie trzecim a zatem miejsce świadczenia będzie określone jako terytorium państwa trzeciego.W świetle art 5 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług czynność opisana wyżej nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, bowiem jej świadczenie nie jest realizowane na terytorium kraju.

Mając na uwadze cytowane na wstępie przepisy prawne tutejszy organ podatkowy stwierdza, że stanowisko jednostki wyrażone w niniejszym wniosku nie jest prawidłowe, ponieważ czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu z uwagi na określenie miejsca świadczenia poza terytorium kraju.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Grunwald informuje, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawiony przez pytającego stan faktyczny i zawiera ocenę prawną z uwzględnieniem stanu prawnego na dzień jej sporządzenia.