Czy w przypadku prowadzenia zajęć lekcyjnych w oparciu o własne programy autorskie, utworzone i zatwierdzone zgodnie z istniejącymi przepisami prawa oświatowego, możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu


Autor: Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej

Sygnatura: 2426-8-463-174-WOF-05

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, stosunek pracy, prawa autorskie

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U.z 2005r. Nr.8, poz.60 ), Naczelnik Urzędu Skarbowego w …, stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 11.02.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w przypadku prowadzenia zajęć lekcyjnych w szkole w oparciu o własne programy autorskie jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11.02.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w … wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Pismem z dnia 11.03.2005 r. organ podatkowy wezwał Panią do uzupełnienia braków formalnych wniosku w zakresie przedstawienia stanu faktycznego sprawy, dokonania kwalifikacji działalności i indywidualnej oceny zakresu wykonywanych prac noszących cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim (Dz. U. Nr 80, poz. 904 z 2000r. ze zm.).Braki formalne zostały uzupełnione pismem z dnia 21.03.2004r i 22.03.2005r.

Z treści złożonych wyjaśnień wynika, że zatrudniona jest Pani w Zespole Szkół Specjalnych na umowę o pracę. Prowadzi Pani zajęcia dydaktyczne w oparciu o własne programy nauczania, indywidualnie dla każdego dziecka, a programy te są zaopiniowane przez nauczycieli, Radę Pedagogiczną i Radę Szkoły, a następnie zatwierdzone przez dyrektora szkoły. Na podstawie tych materiałów płatnik wystawia informację PIT-11, w której wyodrębnia tą część przychodów, która dotyczy praw autorskich.

Potwierdziła Pani, że w umowie o pracę nie ma dodatkowego składnika wynagrodzenia, który dotyczyłby zajęć prowadzonych według własnego programu autorskiego.

Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 176 z 2000 r. ze zm.), koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów lub rozporządzania przez nich tymi prawami określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę stanowi przychód.

Norma ta jest stosowana do przychodów z umowy o pracę, w więc przysługuje m. innymi osobom zatrudnionym na wyższych uczelniach, w instytutach naukowych, bądź w innych placówkach naukowo-badawczych, o ile przychód pracowników został uzyskany z tytułu korzystania z praw autorskich.

Z treści umowy o pracę winno wynikać, że Pani otrzymuje wynagrodzenie składające się z kilku elementów np. wynagrodzenia podstawowego i wynagrodzenia z tytułu korzystania z praw autorskich i w takim przypadku byłaby Pani twórcą- autorem dzieła stanowiącego przedmiot prawa autorskiego i spełniony byłby wymóg zawarty w art. 22 ust .9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Realizacja powyższych zasad nakłada na jednostki organizacyjne zatrudniające twórców na podstawie umowy o pracę obowiązek wyodrębnienia w tych umowach postanowień dotyczących prac objętych prawami autorskimi i przysługujących z tego tytułu wynagrodzeń.

Z kolei w myśl art. 1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, poz.984 z 2000 r. ze zm.), przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Zatem o zastosowaniu normy kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich w wysokości 50% decyduje fakt osiągnięcia przez podatnika przychodu za wykonywanie czynności będącej przedmiotem prawa autorskiego, pod warunkiem możliwości ustalenia wysokości przychodu z tego tytułu.

Wobec powyższego dla ustalenia, czy w danym przypadku można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów z praw autorskich niezbędne jest stwierdzenie, czy autorski program nauczania stosowany w szkole jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego. Dopiero ustalenie charakteru programów tworzonych przez Panią pozwoli stwierdzić, czy w tym przypadku mogą mieć zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów z praw autorskich. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Pracodawca jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy.

Ponadto z umowy o pracę jednoznacznie winno wynikać, jaka część wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie autorskie z tytułu korzystania z praw autorskich, a jaka dotyczy wynagrodzenia ściśle związanego z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

Podsumowując powyższe argumenty, stwierdza się, że koszty uzyskania przychodów w wyżej określonej wysokości mogą być zastosowane jedynie do tej części uzyskanego przychodu, który korzysta z praw autorskich lub praw pokrewnych określonych w umowie o pracę. Ponieważ organ podatkowy nie jest właściwym do określenia, czy opisany przez Panią przejaw działalności związany z prowadzeniem zajęć lekcyjnych w oparciu o własne programy autorskie jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego, tym bardziej, że z umowy o pracę nie wynika jaka część wynagrodzenia stanowią prawa autorskie na dzień wydania niniejszego postanowienia stanowisko Pani zawarte w złożonym wniosku przyjęto jako nieprawidłowe.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W myśl art. 14 § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakres i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia. Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.