Czy można odliczyć podatek VAT z fakrury dokumentującej remont starej instalacji c.o. i instalacji wodnej w wydzieloych pomieszczeniach lokalu mieszkalnego, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, a jednocześnie wydatek ten został zaks


Autor: Urząd Skarbowy w Kępnie

Sygnatura: ZP/443-09/05

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, odliczenie podatku od towarów i usług

Kategoria:

Ze stanu faktycznego wynika, iż dokonano wymiany instalacji centralnego ogrzewania (wymiana grzejników oraz pieca c.o.) oraz instalacji wodnej w pomieszczeniach socjalnych (stanowiących wydzieloną część budynku mieszkalnego), w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Na wykonanie tej usługi wykonawca wystawił dwie faktury – jedną dotyczącą części mieszkalnej, a drugą dotyczącą części, w której prowadzona jest działalność gospodarcza. W związku z tym podatnik uznał poniesiony wydatek dotyczący części, w której prowadzona jest działalność za koszt uzyskania przychodu związany z działalnością i odliczył podatek naliczony VAT. Wątpliwości podatnika polegają na tym, że nie ma pewności czy stosuje poprawnie art.86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.).

Zgodnie z art.86 ust.1 ustawy, o której mowa wyżej, podatnikowi o którym mowa w art.15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych z zastrzeżeniem art.114, art.119 ust.4, art.120 ust.17 i 19 oraz art.124. Z kolei art.88 ust.1 pkt 2 ustawy jw. określa przypadki, dla których to prawo nie przysługuje tzn "obniżenie kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym".

Postanowieniem nr ZPD-413/7/05 z dnia 02 marca 2005r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kępnie uznał prawo podatnika do zaliczenia wydatków poniesionych w części lokalu, w której prowadzona jest działalność gospodarcza do kosztów uzyskania przychodów. W tej sytuacji oraz biorąc pod uwagę wyżej przytoczone przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, należy jednoznacznie uznać prawo podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od wydatków poniesionych w związku w wykonaną usługą wymiany instalacji w wydzielonej części lokalu, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Powyższa interpretacja została wydana w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz stan prawny obowiązujący w dniu jej wydania. Interpretacja wiąże do czasu zmiany przepisów prawnych. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.