Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy w przypadku świadczenia usług montażowych oraz elektromontażowych w kraju i zagranicą słusznie opodatkowywał je stawką krajową podatku VAT? Podatnik zwraca się również z zapytaniem, czy usługi inżynier


Autor: Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu

Sygnatura: ZP/443-72/1/05

Hasła tematyczne: miejsce świadczenia usług, usługi montażowe

Kategoria:

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów:

– art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60),

– art. 8 ust. 3, art. 27 ust. 1. ust. 3 , ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w części dotyczącej zasad opodatkowania podatkiem VAT usług montażowych i elektromontażowych świadczonych w kraju i zagranicą oraz usług inżynierskich świadczonych na rzecz kontrahentów z krajów Unii Europejskiej, postanawia uznać za prawidłowy pogląd Podatnika wyrażony w złożonym wniosku.

U Z A S A D N I E N I E

Z treści złożonego podania wynika m.in., iż Spółka świadczy usługi montażowe oraz elektromontażowe (nie związane z nieruchomościami) w kraju i zagranicą. Bez względu na fakt gdzie były świadczone w/w usługi i kim był odbiorca tych usług oraz bez względu na to czy posiadał on numer identyfikacyjny VAT, Podatnik wystawiał faktury VAT ze stawką podstawową 22%. Dodatkowo Wnioskująca informuje, iż Jej kontrahent z kraju Unii Europejskiej twierdzi, iż w przypadku usług, których odbiorcą jest kontrahent z innego kraju Unii Europejskiej posiadający numer identyfikacyjny VAT, nie należy opodatkować ich podatkiem VAT.

Ponadto, Spółka świadczyła na rzecz kontrahentów z krajów Unii Europejskiej usługi inżynierskie, których nie opodatkowała podatkiem VAT.

W przedmiotowym piśmie Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy w przypadku świadczenia usług montażowych oraz elektromontażowych w kraju i zagranicą słusznie opodatkowywał je stawką krajową podatku VAT? Podatnik zwraca się również z zapytaniem, czy usługi inżynierskie świadczone na rzecz kontrahentów z krajów Unii Europejskiej, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w kraju?

Wnioskująca wyraża pogląd, iż w przypadku świadczenia usług montażowych i elektromontażowych zastosowanie ma art. 27 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a zatem Podatnik wystawia fakturę ze stawką właściwą dla tego rodzaju usług, tj. ze stawką podatku w wysokości 22%.

W przypadku natomiast świadczenia usług inżynierskich, Spółka wyraża pogląd, iż miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, a zatem nie podlegają one opodatkowaniu w Polsce.

Ustosunkowując się do powyższego, należy stwierdzić co następuje:

Stosownie do przepisów art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych.

W myśl natomiast przepisów art. 27 ust. 1 w/w ustawy, w przypadku świadczenia usług, miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Zatem, zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w w/w przepisie co do zasady, miejscem świadczenia, a więc i miejscem opodatkowania usług jest miejsce, w którym świadczący usługę ma swoje przedsiębiorstwo lub stałe miejsce prowadzenia działalności, z którego świadczona jest usługa albo, w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, miejsce, w którym świadczący usługę posiada siedzibę, ma stały adres lub zwykle mieszka.

Uwzględniając powyżej przytoczone przepisy prawa podatkowego, przedstawiony we wniosku pogląd Podatnika dotyczący miejsca świadczenia, czyli opodatkowania usług montażowych i elektromontażowych w kraju, zgodnie z właściwą stawką, obowiązującą dla tego rodzaju usług w kraju, uznać należy za prawidłowy.

Ustawa o podatku od towarów i i usług przewiduje jednak szereg wyjątków od zasady wyrażonej w w/w art. 27 ust. 1 – wskazanych w ust. 2-6 tego artykułu i art. 28 przywoływanej ustawy podatkowej (w zależności od rodzaju wykonywanej usługi).

W przypadku zatem, gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz:

1) osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego lub

2) podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę – miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania (art. 27 ust. 3 w/w ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 27 ust. 4 pkt 3 w/w ustawy, przepis ust. 3 stosuje się do usług: prawniczych, rachunkowo-księgowych, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.1); przetwarzania danych i dostarczania informacji; architektonicznych i inżynierskich (PKWiU 74.2) – z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1; tłumaczeń.

W myśl art. 27 ust. 2 pkt 1 przywoływanej ustawy podatkowej, w przypadku świadczenia: usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego – miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości.

Jednocześnie, tutejszy organ podatkowy informuje, iż dla dokładnego określenia miejsca świadczenia niezbędnym jest dokładne określenie rodzaju wykonywanej usługi, na podstawie obowiązującej klasyfikacji PKWiU. Odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa wyłącznie na Podatniku. Opinie interpretacyjne w przedmiocie kwalifikacji statystycznej towaru czy usługi wydaje z upoważnienia Prezes GUS – Ośrodek Interpretacji standardów Klasyfikacyjnych, Urząd Statystyczny w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź.

Stosownie do powyżej przytoczonych przepisów prawa podatkowego dotyczących miejsca świadczenia w stosunku do usług inżynierskich, przedstawiony we wniosku pogląd Podatnika uznać należy za prawidłowy.

W związku z powyższym, Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, postanawia jak w sentencji.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskującą i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.