Czy podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej w Polsce a wykonujący usługi budowlane w Szwecji i tam opłacający podatek VAT winien opodatkować w Polsce podatkiem dochodowym przychód uzyskany w Szwecji w kwocie netto czy brutto


Autor: Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta

Sygnatura: PD.3/415-3/05

Hasła tematyczne: unikanie podwójnego opodatkowania, nieograniczony obowiązek podatkowy, przychody ewidencjonowane

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 3.12.2004 r. (data wpływu 04.01.2005 r.), uzupełnionym następnie pismem z dnia 20.01.2005 r. (data wpływu 21.01.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny opisany w złożonym przez Pana wniosku jest nastepujący:
– prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych od dnia 1.05.2004 r.
– usługi świadczone są poza granicami Polski – w Szwecji głównie sezonowo na rzecz osób fizycznych oraz sporadycznie firm,
– jest Pan zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług w Szwecji oraz w Polsce,
– przychody z działalności gospodarczej opodatkowane są w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
– zryczałtowany podatek dochodowy opłacany jest w Polsce ze względu na to, iż siedziba firmy X znajduje się w Y.
– działalność gospodarczą – usługi budowlane prowadzone są też w Szwecji.

W konsekwencji przedstawionych powyżej faktów należy stwierdzić, że podlega Pan w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejce położenia źródeł przychodów. Jest to zasada tzw. nieograniczonego obowiązku podatkowego, sformułowana w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Jednakże zasadę tę należy stosować z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowania, których stroną jest Polska (o czym stanowi art. 4a ww ustawy).
Na podstawie art. 7 umowy podpisanej w dniu 5 czerwca 1975 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1977 r. Nr 13, poz. 51), dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Szwecji tylko wtedy, gdy działalność ta jest wykonywana przy pomocy położonego w tym państwie zakładu. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Umawiającym się Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.
Jeżeli przedsiębiorca mający miejsce zamieszkania w Polsce nie prowadzi działalności gospodarczej w Szwecji za pośrednictwem zakładu – to w świetle omawianych regulacji umowy – dochód uzyskany z tej działalności podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. W rozumieniu Umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu określenie "zakład" oznacza stałą placówkę, w której całkowicie albo częściowo wykonuje się działalność przedsiębiorstwa. W myśl artykułu 5 ust. 2 lit g) niniejszej umowy usługibudowlane wykonywane w drugim umawiającym się Państwie nie będą uważane za wykonywane w ramach prowadzonego zakładu, jeżeli okres wykonywania tych usług nie przekroczy 12 miesięcy.
W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 XI 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) a także na podstawie dokumentów rejestracyjnych przesłanych przez szwedzkie władze podatkowe, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 cyt. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatkudochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 14 ust. 1 w/w ustawy u podatników dokonujących sprzedaży usług opodatkowanych podatkiem od wartości dodanej za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek VAT czyli w wartościach netto.W związku z powyższym u podatników podlegających opodatkowaniu na w/w zasadach, za przychód ze sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny VAT.
Powyższa interpretacja:
– dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcy i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;
– nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

POUCZENIE

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.