Podatnik dofinansowuje do kosztów wycieczki dla emerytów i rencistów będących byłymi funkcjonariuszami Służby Więziennej. I jego zdaniem dofinansowanie przyznane byłemu pracownikowi Służby Więziennej /renciście lub emerytowi/ podlega opodatk


Autor: Urząd Skarbowy w Łęczycy

Sygnatura: I-415/ 3 /2005

Hasła tematyczne: emeryci, fundusz świadczeń socjalnych, renciści, Służba Więzienna

Kategoria:

Pismem z dnia 4 lutego 2005 r. Zakład Karny zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem dotyczącym opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów uzyskanych przez emerytów lub rencistów będących byłymi funkcjonariuszami Służby Więziennej otrzymanych w związku z dofinansowaniem do wycieczki. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 1995 r. w sprawie określenia wysokości funduszu socjalnego oraz zakresu i zasad korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ich rodzin (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 137) środki funduszu przeznaczone mogą być na udzielanie pomocy materialnej – finansowej i rzeczowej. Emeryci i renciści Służby Więziennej mają prawo, zgodnie z par. 3 cyt. Rozporządzenia do korzystania m.in. Z innych form działalności socjalnej, organizowanej przez jednostkę.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 26 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego Informuje, że:

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zwolnione od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych – do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Pokrycie kosztów wycieczki wg przedstawionych, do rozliczenia, faktur za usługę wynajęcia autokaru, koszty noclegów oraz posiłków nie są świadczeniami rzeczowymi w rozumieniu cyt. wyżej art. 21 ust. 1 pkt. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Świadczeniami rzeczowym są paczki żywnościowe, bilety do kina, na imprezy sportowe lub kulturalne itp.

Biorąc pod uwagę powyższe zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 4 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt. 38 – wysokości 10 % należności.

Osoby prawne, jako płatnicy, są obowiązane, na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 42 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 30 ust. 2 pkt. 4 oraz przekazania zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika oraz przesłania deklaracji według ustalonego wzoru.

Wzór deklaracji, którą płatnik ma obowiązek przesłać określa rozporządzenie ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie określenia niektórych wzorów deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 224, poz. 2225) – załącznik nr 10 – deklaracja PIT-8A. Mając na względzie stan faktyczny i prawny – dofinansowanie części kosztów wycieczki dla emerytów i rencistów podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Zgodnie z art. 14b par. 1 i par. 2 ustawy – Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Jest natomiast wiążąca dla organu podatkowego i organu kontroli skarbowej właściwych dla podatnika i może zostać zmieniona bądź uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w art. 14b par. 5.