Czy wcześniejsze zakończenie umowy leasingu, przed upływem wymaganego okresu stanowiącego 40% normatywnego okresu amortyzacji może skutkować pozbawieniem prawa do zaliczenia opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu art. 17b.


Autor: Opolski Urząd Skarbowy

Sygnatura: PD 423-8-/PW/04/05

Hasła tematyczne: leasing operacyjny, podatek dochodowy od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów

Kategoria:

P O S T A N O W I E N I E

Działając na podstawie art. 217 w związku z art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Spółkę we wniosku z dnia 3 grudnia 2004 r. jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 3 grudnia 2004 r. (data wpływu 8-12-2004 r.) Spółka zwróciła się do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z zapytaniem czy wcześniejsze zakończenie umowy leasingu, przed upływem wymaganego okresu stanowiącego 40% normatywnego okresu amortyzacji może skutkować pozbawieniem prawa do zaliczenia opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu art. 17b. ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2000r. Nr 54 poz. 654 ze zm.), zwanej dalej "ustawą".

Przedstawiony przez Spółkę stan faktyczny jest następujący:

Spółka zawarła umowę leasingu, której przedmiotem jest środek trwały. Opłaty ustalone w umowie stanowią koszt uzyskania przychodu dla Spółki, na mocy art. 17b ust. 1 ustawy. Oznacza to, że umowa została zawarta na określonych w tym artykule warunkach, tj. została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji środka trwałego, będącego przedmiotem tej umowy oraz suma opłat ustalonych w umowie, pomniejszona o podatek VAT należny, odpowiada co najmniej wartości początkowej środka trwałego.Z przyczyn ekonomicznych, związanych z wykorzystaniem ww. środka trwałego okazało się, że nie spełnia on oczekiwań Spółki i nie przynosi oczekiwanych efektów gospodarczych. Spółka wystąpiła do leasingodawcy o zgodę na wcześniejsze zakończenie umowy leasingu. Zakończenie to nastąpiło przed upływem, wymaganego okresu stanowiącego 40% normatywnego okresu amortyzacji. Wykup przedmiotu leasingu ma na celu niemalże natychmiastową sprzedaż tego środka trwałego osobie trzeciej. Sprzedającym w tej transakcji będzie Spółka.

Zdaniem Spółki :

Nie istnieje niebezpieczeństwo niezakwalifikowania przez urząd opłat, z tytułu używania ww. środka trwałego, w ramach ww. umowy leasingu do kosztów uzyskania przychodu, z powodu jej wcześniejszego zakończenia. Przepis art. 17b ust. 1 ustawy warunkuje jedynie sposób zawarcia umowy, a nie czas jej trwania. Ponieważ umowa była zawarta zgodnie z warunkami tegoż artykułu, nie ma niebezpieczeństwa, o którym mowa w zapytaniu i całość opłat ponoszonych przez Spółkę w czasie trwania umowy leasingu stanowi koszt uzyskania jej przychodów.

W ocenie Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stanowisko Spółki jest prawidłowe.

Ponadto Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego informuje, że zgodnie z art. 17b ust. 1 ustawy opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2 jeżeli umowa ta spełnia następujące warunki:

1) została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości oraz,

2) suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,

3) finansujący w dniu zawarcia umowy leasingu nie korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym przysługujących na podstawie:
#9679; art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
#9679; przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych,
#9679; art.23 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. z 1997 r. Nr 26, poz.143 ze zm.).

Jako podstawowy okres umowy leasingu ustawa definiuje+ czas oznaczony, na jaki została zawarta ta umowa, z wyłączeniem czasu, na który może być przedłużona lub skrócona.Normatywny okres amortyzacji – rozumie się przez to w odniesieniu do środków trwałych okres, w którym odpisy amortyzacyjne, wynikające z zastosowania stawek amortyzacyjnych, zrównują się z wartością początkową środków trwałych.

Jeżeli podatnik zawarł umowę leasingu spełniającą warunki określone w art. 17b ustawy, wówczas odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów dokonuje finansujący w takim przypadku korzystający ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie obciążające go opłaty wynikające z umowy, w tym również wstępną. Dla finansującego stanowią one odpowiednio przychód podatkowy.

W związku z powyższym stanowisko Spółki zaprezentowane we wniosku Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu uznaje za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę i stanu prawnego obowiązującego w czasie zaistnienia opisanej sytuacji. Interpretacja ta nie jest wiążąca dla Spółki, natomiast jest ona wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej – do czasu zmiany lub uchylenia.

Stosownie do postanowień art. 14a § 4, art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 223 § 1 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej, na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm.), podania i załączniki do podań składane w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej podlegają opłacie skarbowej. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej zawiera załącznik do wyżej wymienionej ustawy. Zgodnie z poz.1 części I tego załącznika opłata skarbowa od podania wynosi 5 zł, natomiast zgodnie z poz. 2 opłata skarbowa od załącznika do podania wynosi 50 gr.