Czy płatnik może zamiast komornika sporządzać i przesyłać podatnikom i organom podatkowym deklaracje i informacje o wypłaconych przez komornika, zamiast płatnika kwotach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych


Autor: Urząd Skarbowy w Łasku

Sygnatura: USI-415/7/2005

Hasła tematyczne: obowiązek płatnika, komornik sądowy, zaliczka na podatek, egzekucja sądowa, wynagrodzenia

Kategoria:

Pismem z dnia 10.02.2005r, uzupełnionym dnia 25.02.2005r. Komornik Sądowy zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu zastosowania art. 42e Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który obowiązuje od 01.01.2005r – a mianowicie czy płatnik może zamiast komornika sporządzać i przesyłać podatnikom i organom podatkowym deklaracje i informacje o wypłaconych przez komornika kwotach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zdaniem wnioskodawcy możliwe jest spełnienie tych obowiązków przez płatnika. Po przeanalizowaniu zebranego materiału Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje.

Z dniem 01.01.2005r. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych po zmianie wynikającej z ustawy z dnia 08.11.2004r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 263, poz. 2619) nałożyła na komorników sądowych nowe obowiązki. Zgodnie z przepisami art. 42e ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w przypadku gdy za płatnika, o którym mowa w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wypłaty świadczeń określonych w art. 12 w/w ustawy dokonuje komornik sądowy, jest on obowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy obliczonej według stawki 19%. Jak stanowi ust. 2 art. 42e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy obliczaniu zaliczki uwzględnia się:

  1. koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt. 1 w/w ustawy, składki na ubezpieczenie społeczne, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt. 2 lit. b w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, potrącone w danym miesiącu, zgodnie z odrębnymi przepisami. Stosownie do ust. 3 art. 42e w/w ustawy zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 1 i 2 zmniejsza się o kwotę:
    • o której mowa w art. 32 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  2. składki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej w danym miesiącu, zgodnie z odrębnymi przepisami, z zastrzeżeniem art. 27b ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 w/w ustawy.

Art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 1 i 2 w/w ustawy stanowi, iż płatnik przekazuje kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrał zaliczki, na rachunek Urzędu Skarbowego, którym kieruje Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności przesyłając równocześnie deklarację PIT-4. Zobowiązany jest on również przesłać informację PIT-11/8B podatnikowi i Urzędowi Skarbowemu, którym kieruje Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli obowiązek poboru zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, obowiązany jest przesłać informację PIT-11/8B podatnikowi i Urzędowi Skarbowemu, którym kieruje Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia zaliczka.

Zgodnie z ust. 4 art. 42e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 1 i 2 w/w ustawy stosuje się odpowiednio.

Cytowane przepisy jednoznacznie wskazują, że obowiązek poboru, wpłaty zaliczek na podatek dochodowy a także przesyłania deklaracji PIT-4 oraz informacji PIT-11/8B ciąży na komorniku.