Zapytanie dotyczy możliwości przedłużenia pierwszego roku obrotowego, obowiązku złożenia deklaracji CIT-2 za miesiąc grudzień oraz zaliczenia wydatków związanych z założeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do kosztów uzyskania


Autor: Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto

Sygnatura: DP 423-35-2004

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, deklaracje, rok podatkowy

Kategoria:

Dotyczy: Informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie: możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z powstaniem spółki, "możliwości przedłużenia pierwszego roku obrotowego", złożenia za miesiąc grudzień 2004 r. deklaracji CIT-2.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dn. 20.12.2004 r. (data wpływu do tut. Organu podatkowego 24.12.2004 r., bez znaku), uzupełnionego pismem z dn. 05.01.2005 r., data wpływu do tut. Urzędu 06.01.2005 r., w sprawie informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Stare-Miasto na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) wyjaśnia:

Jednostka we wniosku pyta czy koszty związane z powstaniem spółki m. in. koszty taksy notarialnej, podatku od czynności cywilno – prawnych, opłaty sądowej za wpis do rejestru przedsiębiorstw, opłaty sądowej za zmieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, kosztów poniesionych w US, za zgłoszenie identyfikacyjne może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Ponadto możliwości przedłużenia pierwszego roku obrotowego do dn. 31.12.2005 r. oraz formy rozliczenia za miesiąc grudzień 2004 r.

Z dokumentów będących w posiadaniu tut. Organu podatkowego wynika, że Spółka powstała w dn. 13.10.2004 r. (umowa spółki – akt notarialny). W § 26 umowy spółki postanowiono, że "rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31.12.2005 r.".

Problematykę kosztów uzyskania przychodów reguluje przepis art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.), zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Przepis ten oznacza, że podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich kosztów, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami, pod tym jednak warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

Prowadząc działalność gospodarczą podatnik ponosi również koszty, które w sposób pośredni związane są z przychodami, tj. takie koszty, które nie są powiązane z konkretnymi przychodami ale ich poniesienie związane jest z funkcjonowaniem firmy. Tego typu koszty, które nie pozostają w bezpośrednim związku z przychodami powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich faktycznego poniesienia. Do kosztów związanych z funkcjonowanie spółki i tym samym pośrednio związanych z przychodami należą między innymi: koszty poniesione przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z tytułu: zawarcia aktu notarialnego dot. utworzenia spółki kapitałowej, rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, obowiązkowych ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst. jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 76, poz. 694 ze zm.) rok obrotowy stosowany jest również dla celów podatkowych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 w/w ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych, rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba, że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki. Natomiast w myśl przepisu art. 8 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych "w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającym się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność". Zatem spółka mogła przyjąć że pierwszy rokpodatkowy będzie trwał od 13.10.2004 r. do 31.12.2005 r.

Zgodnie z art. 25 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych "podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, 3-6a oraz art. 21 i 22 są obowiązani bez wezwania składać deklarację, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego od początku roku podatkowego …". Natomiast w ust 2 ww art. zaznaczono, iż deklaracje składa się za okres od pierwszego do przedostatniego miesiąca roku podatkowego w terminie do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. W związku z powyższym oraz faktem, iż w Spółce pierwszy rok podatkowy został "przedłużony", grudzień 2004 nie będzie ostatnim miesiącem roku podatkowego i Spółka ma obowiązek złożyć za ten okres deklarację C1T-2 w okresie do 20.01.2005 r.