Zapytanie podatnika dotyczy odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej naprawę samochodu ciężarowego w sytuacji gdy nie był objęty ubezpieczeniem AC


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach

Sygnatura: PPI/443-1/05

Hasła tematyczne: odliczenie podatku od towarów i usług

Kategoria:

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy w części dotyczącej podatku od towarów i usług przedstawione we wniosku z dn.31.12.2004 r., który wpłynął w dn. 04.01.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej naprawę samochodu ciężarowego w sytuacji gdy nie był objęty ubezpieczeniem AC

  • jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 04.01.2005 r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Pismem z dnia 31.01.2005 r. tut. Urząd wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione w dniu 17.02.2005 r.

Jak stanowi art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich

indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W myśl art. 14 a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Występując z wnioskiem o udzielenie interpretacji podał Pan ,iż w m-cu sierpniu 2004 r. samochód ciężarowy będący jego środkiem trwałym uległ wypadkowi z winy innego pojazdu. Samochód objęty jest ubezpieczeniem OC, nie posiada natomiast ubezpieczenia AC. W m-cu listopadzie 2004 r. zakład naprawczy wystawił fakturę VAT za powypadkową naprawę samochodu. Firma ubezpieczeniowa właściciela pojazdu, który spowodował wypadek, wypłaciła podatnikowi odszkodowanie równe kwocie netto z poniesionych kosztów.

Według Pana wydatki związane z naprawą samochodu w przedmiotowej sprawie nie stanowią kosztu uzyskania przychodu i w związku z tym brak jest możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej naprawę ww. samochodu.

Stanowisko to jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Zgodnie bowiem z art. 23 ust. 1 pkt. 48 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za koszty uzyskania przychodów nie uważa się strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym.

Zgodnie z art. 14 a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego, obowiązującego na dzień wydania niniejszego postanowienia.

Zgodnie z art. 14 b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Zgodnie z art. 14 a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek zamiejscowy w Bielsku – Białej, 43-300 Bielsko – Biała ul. Traugutta 2) terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.

Zażalenie podlega opłacie skarbowej.