Czy ewentualna sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie będzie stanowiła źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy wskazany w powyższym przepisie 5-letni termin będzie l


Autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany

Sygnatura: 1432/IPDG PS/415/427/14/3/05

Hasła tematyczne: sprzedaż nieruchomości, sprzedaż udziałów

Kategoria:

POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 14 a, art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany uznaje jako nieprawidłowe, stanowisko Strony przedstawione we wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm. ) w części dotyczącej opodatkowania zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym przychodów ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.


UZASADNIENIE


W dniu 29.01.2005r. zwróciła się Pani pisemnie z prośbą o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów art. 10 ust. 1 pkt. 8 a) ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm. ) szczególnie sposobu liczenia 5-letniego okresu dla nabycia udziału w lokalu mieszkalnym oraz powstania obowiązku podatkowego w zryczałtowanym 10% pdoof przy jego ewentualnej sprzedaży.

Stan faktyczny:
Dnia 03.12.1999r. nabyła Pani wraz z Panem prawo własności nieruchomości ( lokal mieszkalny ). Zgodnie z zawartym w zapytaniu oświadczeniem, przysługujący Pani udział w tym lokalu mieszkalnym wynosił #189;.

W dniu 29.11.2001r. została zniesiona współwłasność w przedmiotowym lokalu mieszkalnym w wyniku czego nabyła Pani od Pana przysługujący mu udział.

Pytanie Strony:
Czy ewentualna sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie będzie stanowiła źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy wskazany w powyższym przepisie 5-letni termin będzie liczony od końca roku kalendarzowego, w którym zostało nabyte prawo własności lokalu mieszkalnego, a nie od końca roku kalendarzowego, w którym zniesiono współwłasność?

Stanowisko Strony:
Za datę nabycia nieruchomości, od której upływa 5-letni termin określony w powołanym przepisie art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a) ustawy o pdoof, nie można uznać chwili, w której zniesiono współwłasność, ale datę nabycia samej nieruchomości. Powyższe twierdzenie wynika z faktu, że nabycie prawa własności przedmiotowego lokalu mieszkalnego nastąpiło w chwili zawarcia umowy, na podstawie której przeniesiono to prawo na mnie oraz byłego współwłaściciela, czyli w dniu 03.12.1999r. (…) Ponadto w powyższym przepisie ustawodawca wyraźnie rozróżnił nabycie nieruchomości od nabycia udziału we współwłasności nieruchomości. W przypadku w którym 5-letni termin, o którym mowa w w/w przepisie musiałby upłynąć nie tylko od daty nabycia nieruchomości, ale również nabycia udziału we współwłasności nieruchomości, wówczas ustawodawca wyraźnie by to zaznaczył, tak samo jak ma to miejsce w w/w przepisie. (…) Ustawodawca wyraźnie zatem nakazał obliczać 5-letni termin od nabycia nieruchomości, a nie nabycia udziału we współwłasności nieruchomości. Biorąc powyższe pod uwagę, w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego, ewentualna sprzedaż nieruchomości nie będzie stanowiła źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a) ustawy o pdoof. Wskazany w powyższym przepisie, 5-letni termin będzie liczony od końca roku kalendarzowego, w którym zostało nabyte prawo własności lokalu mieszkalnego, a nie od końca roku kalendarzowego, w którym zniesiono współwłasność.


Stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany:
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a) w/w ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 m.in.: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, – jeśli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a) -c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Dnia 03.12.1999r. nabyła Pani na współwłasność wraz z Panem lokal mieszkalny. Jednak dnia 29.11.2001r. w przedmiotowym lokalu mieszkalnym została zniesiona współwłasność, w wyniku czego nabyła Pani od drugiego współwłaściciela przysługujący mu udział. Mimo iż w dostarczonym przez Panią na tą okoliczność (wpływ do US Warszawa-Bielany dnia 07.03.2005r.) akcie notarialnym Rep. A nr, zawarto w § 3. 1 sformułowanie treści: "Stawiający oświadczają, że zniesienia współwłasności dokonują bez spłat i nie zachowują wobec siebie na przyszłość żadnych roszczeń finansowych z tytułu zawarcia niniejszej umowy.", jednak dalej w punkcie 2 zobowiązała się Pani "do 07.12.2001r. dopełnić własnym kosztem i staraniem wszelkich formalności związanych z wyłączeniem Panem z prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu wobec Bank S.A., w wyniku, których to działań Pana nie będzie współkredytobiorcą do umowy kredytowej nr z dnia 15.09.2000 roku i w związku z tym ( Pani ) przejmuje dług wobec banku.". Tak więc dnia 29.11.2001r. stała się Pani właścicielem drugiej części przedmiotowego lokalu mieszkalnego. W związku z powyższym sprzedaż przedmiotowego lokalu mieszkalnego w roku 2005 będzie podlegała opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w tej części, która została nabyta w drodze zniesienia współwłasności.

W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w przepisie art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a)-c) ustawy o pdoof, 5-letni termin, o którym mowa w w/w artykule, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Ustawodawca używając w tym przepisie określenia "w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a) – c)" miał na myśli zbycie zarówno nieruchomości, jej części jak i udziału w nieruchomości, czyli szczegółowo wymienionych w lit. a). Analogicznie stosuje się dla sprzedaży praw majątkowych, które są wymienione szczegółowo w lit. b) i c).

Powyższa interpretacja dotyczy przedstawionego przez Panią stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszego postanowienia.

Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia przez organ II instancji.

Zgodnie z art. 236 ustawy Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.