Czy dotacja przyznana stowarzyszeniu w 2004 roku, niewykorzystana i zwrócona w 2005 roku, powinna zostać doliczona do limitu obrotów, którego przekroczenie powoduje obowiązek płacenia podatku VAT


Autor: Urząd Skarbowy w Gorlicach

Sygnatura: PP-443/6/2005

Hasła tematyczne: obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, zwrot dotacji, limit obrotu, podatek od towarów i usług, stowarzyszenia

Kategoria:

P O S T A N O W I E N I E

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach, dokonując interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 stycznia 2005 r. uzupełnionego pismem z dnia 9 lutego 2005 r. potwierdzić prawidłowość stanowiska wnioskodawcy.

U Z A S A D N I E N I E

Stan faktyczny wynikający z wniosku:
Stowarzyszenie otrzymało w 2004 r. od Gminy dotację w wysokości 1000 zł na "Organizację imprez kulturalno – oświatowych ogólnodostępnych".Dotacja ta nie została wykorzystana w 2004 r. w związku z czym została przez Stowarzyszenie zwrócona w 2005 r.
Zapytanie dotyczy:
czy otrzymana dotacja w 2004 r. i zwrócona w 2005 r. winna być doliczona do limitu obrotów, którego przekroczenie powoduje obowiązek płacenia podatku VAT.Stanowisko wnioskodawcy: dotacja nie wykorzystana nie zwiększa przychodu Stowarzyszenia ponieważ została zwrócona i nie powinna być doliczona do obrotów za 2004 r.

Odnosząc się do zagadnienia podniesionego w piśmie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach wyjaśnia:
– na podstawie zapisu art. 113 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro (43.800). Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z ust. 2 tego art. do wartości sprzedaży o której mowa wyżej, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W myśl zapisu art. 29 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług.
Przepis ten oznacza zatem, że do podstawy opodatkowania podatkiem VAT wlicza się tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy lub świadczenia usługi.
Podstawą oceny opodatkowania podatkiem VAT dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, jest stwierdzenie czy są one dokonywane w celu sfinansowania czy też dofinansowania konkretnej dostawy lub usługi.Tym samym otrzymana dotacja, subwencja lub inna dopłata o podobnym charakterze mniemająca bezpośredniego wpływu na wartość dostawy lub usługi, nie wchodzi do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, nie jest obrotem w świetle art. 29 ust. 1 ustawy.

Otrzymana przez Stowarzyszenie dotacja, która nie miała bezpośredniego związku z dostawą towarów lub świadczeniem usług, nie stanowi obrotu, który wchodziłby do limitu obrotów, którego przekroczenie powoduje obowiązek rejestracji dla celów podatku VAT.

Jednocześnie informuje się, ze interpretacja dotyczy stanu faktycznego opisanego we wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji, który jest taki sam jak w dacie zaistnienia zdarzenia, a traci swoją ważność z dniem zmiany przepisów prawa, które były jej przedmiotem.Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla niego organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

P o u c z e n i e
Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, które wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.