1. Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować przy sprzedaży czasopism w ramach prenumeraty?
2. Czy jest możliwe wystawienie faktur korygujących do faktur, które zostały wystawione do końca kwietnia 2004 r. i dotyczą roczne


Autor: Małopolski Urząd Skarbowy

Sygnatura: PP-I-443-20-04-MI

Hasła tematyczne: prenumerata, stawki podatku, czasopisma specjalistyczne, przedpłaty

Kategoria:

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.05.2004 r., uzupełnione w dniu 16.06.2004 r., w sprawie interpretacji przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, kierując się dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje:

Przedmiotem zapytania Podatnika w zakresie podatku od towarów i usług jest:
1) ustalenie stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży czasopism w ramach prenumeraty,
2) wyjaśnienie możliwości wystawiania faktur korygujących do faktur, które zostały wystawione do końca kwietnia 2004 r. i dotyczą rocznej prenumeraty magazynu w sytuacji, gdyby od 1 maja 2004 r. na mocy ustawy obowiązującej Podatnik posiadał uprawnienia do korzystania z obniżonej stawki podatku od towarów i usług na prenumeratę,
3) ustalenie właściwej stawki podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy drukarnia otrzymała materiały do druku w miesiącu kwietniu, a druk miał miejsce w miesiącu maju 2004 r.

Wnioskodawca twierdzi, iż wydawany przez niego magazyn (…) od 1 maja 2004 r. może być zakwalifikowany jako czasopismo specjalistyczne i korzystać przy sprzedaży z obniżonej stawki podatku od towarów i usług 0% przy spełnieniu warunków, tj. oznaczeniem symbolem ISSN, publikowany nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów objętych wspólnym tytułem w nakładzie wyższym niż 15.000 egzemplarzy. Podatnik w opisanej sytuacji twierdzi, że nie ma prawa wystawić faktury korygującej, w której uwzględniłby zmianę stawki podatku od towarów i usług z 7% na 0% dotyczących przyjętych prenumerat. Natomiast druk magazynu winien być opodatkowany według stawki podatku od towarów i usług 0%.

Odpowiadając na zadane pytania należy stwierdzić, że:
Ad. 1.
Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stawkę podatku 0% stosuje się do dostaw w kraju i wewnątrzwspólnotowego nabycia czasopism specjalistycznych.Natomiast z art. 146 ust. 4 w/w ustawy wynika, że przez czasopisma specjalistyczne, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a i b, należy rozumieć wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 22.13, PCN 4902 i CN 4902, o tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących sią do działalności kulturalnej i twórczej edukacyjnej, naukowej i popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej i lokalnej, a także przeznaczone dla niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie nie wyższym niż 15.000 egzemplarzy, z wyjątkiem:
1) periodyków o treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji bieżącej o aktualnych wydarzeniach krajowych i zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego kręgu czytelników;
2) publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących ustroje totalitarne;
3) wydawnictw, w których co najmniej 33% powierzchni jest przeznaczone nieodpłatnie lub odpłatnie na ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, w szczególności czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folderów i katalogów reklamowych;
4) wydawnictw, które zawierają głównie kompletną powieść, opowiadanie lub inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie;
5) publikacji, w których więcej niż 20% powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe;
6) publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady, informacje o znanych i sławnych postaciach z życia publicznego,
7) czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu.
Jeżeli wydawane przez wnioskodawcę czasopismo spełnia wymogi określone w art. 146 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, to powyższa sprzedaż do dnia 31.12.2007 r. będzie opodatkowana według stawki 0%, zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ad. 2.
W przypadku, gdy podatnik otrzymał całość zapłaty za czasopisma w terminie do 30.04.2004 r., tj. w okresie obowiązywania ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) to – zgodnie z art. 6 ust. 8b pkt 3 tej ustawy – obowiązek podatkowy związany był z uregulowaniami tej ustawy. Nie występuje zatem podstawa do korygowania wystawionej faktury – jak uważa Wnioskodawca.

Ad. 3.
Obowiązująca od 1 maja 2004 r. ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie przewiduje zastosowania stawki obniżonej do usług drukowania, a zatem usługa ta podlega opodatkowaniu według 22% stawki na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy. Jeżeli w omawianym przypadku usługi wykonane były po 30.04.2004 r. to winny być opodatkowane według podstawowej stawki podatku. Stanowisko Wnioskodawcy, oceniające możliwość zastosowania 0% stawki podatku nie znajduje uzasadnienia w przepisach podatkowych.