Pytanie dotyczy wykazywania przez Spółdzielnię opłat uiszczanych przez osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego w deklaracji VAT-7 jako sprzedaż zwolnioną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług


Autor: Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu

Sygnatura: PSUS/PPOI-443/93/05/AP

Hasła tematyczne: odszkodowania, lokal mieszkalny, tytuł prawny

Kategoria:

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 16.02.2005r., data wpływu 21.02.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej wykazywania przez Spółdzielnię opłat uiszczanych przez osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego w deklaracji VAT-7 jako sprzedaż zwolnioną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21.02.2005r. do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym przez wnioskodawcę, jak wynika ze Statutu Spółdzielni, członek Spółdzielni może zostać wykluczony z grona członków, co w konsekwencji powoduje wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu oraz umowy zawartej z członkiem Spółdzielni w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego.

Były członek zajmuje lokal bez tytułu prawnego i do momentu opróżnienia lokalu obowiązany jest uiszczać co miesiąc odszkodowanie odpowiadające wysokości czynszu, zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001r., Nr 71, poz. 733 z późn. zmianami).

W związku z powyższym, Spółdzielnia wykazuje przedmiotowy czynsz w deklaracji VAT-7 jako sprzedaż zwolnioną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W świetle ww. przepisu ustawy o podatku od towarów i usług, pobieranie odszkodowania (w wysokości odpowiadającej wysokości czynszu) za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu tym podatkiem i tym samym nie należy tej czynności ujmować w deklaracji VAT-7.

Kwoty otrzymane z tego tytułu nie stanowią również obrotu zdefiniowanego w art. 29 ust. 1 wspomnianej ustawy o podatku od towarów i usług, który reguluje, że obrotem jest kwota należna ze sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku, a także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Przez sprzedaż zgodnie z art. 2 pkt 22 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, rozumie się odpłatną dostawę towarów i usług, odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Tym samym, otrzymane odszkodowanie nie stanowi ekwiwalentu za świadczone usługi, a jest rekompensatą za niemożność pobierania pożytków.

Niniejsze postanowienie – na mocy art. 143 § 2 pkt 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa – wydane zostało z upoważnienia Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku.