Czy stanowi działy specjalne produkcji rolnej sprzedaż odchowanych przez około 8 tygodni kur nieśnych oraz sprzedaż odchowanych przez 2-3 tygodnie kaczek nie objętych wysokointensywnym tuczem specjalizowanym kaczek


Autor: Urząd Skarbowy w Łasku

Sygnatura: USI-415/9/05

Hasła tematyczne: działalność rolnicza

Kategoria:

Pismem z dnia 18.03.2005r. uzupełnionym dnia 24.03.2005r. wnioskodawca zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy sprzedając odchowane przez około 8 tygodni kury nieśne oraz odchowane przez 2 – 3 tygodnie kaczki nie objęte wysokointensywnym tuczem specjalizowanym kaczek – prowadzi działy specjalne produkcji rolnej zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem wnioskodawcy nie stanowi to działów specjalnych produkcji rolnej.

Po przeanalizowaniu zebranego materiału Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje:

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Art. 2 ust. 2 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż działalnością rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy, jest między innymi działalność polegająca na wytwarzaniu produktów zwierzęcych z własnej hodowli lub chowu, produkcja zwierzęca typu przemysłowo – fermowego, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej: 2 miesiące w przypadku pozostałych zwierząt – licząc od dnia nabycia.

Powyższa interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.