Czy czynność wynikająca z podpisanej umowy sponsorskiej (wyemitowanie jingla sponsorksiego) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT


Autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów

Sygnatura: 1433/NG/GV/443-62/2005/MP

Hasła tematyczne: sponsoring

Kategoria:

Zgodnie z treścią art. 2 cytowanej na wstępie ustawy o VAT określającym jednocześnie zakres przedmiotowy tej ustawy, postanowiono, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także wymienione w ramach art. 2 ust. 3 czynności o charakterze nieodpłatnym obejmujące tzw. reprezentację i reklamę.
Jednocześnie w ramach art. 4 ustawy o VAT zdefiniowane zostały pojęcia zarówno towarów i usług, odpowiednio jako:

  • rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności określonych w art. 2, które wymienione są w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej,
  • usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej (…),

Konsekwencją cytowanej wyżej definicji jest zatem zasada, iż w ramach przepisów ustawy o podatku VAT oraz o podatku akcyzowym, decydującym dla opodatkowania określonej czynności jako świadczenia usług, była stosowna klasyfikacja dokonana na podstawie przepisów o statystyce publicznej.
Innymi słowy, pojęciem "świadczenia usług" objęte były wyłącznie czynności, których przedmiot stanowiły świadczenia klasyfikowane w ramach nomenklatury Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług jako usługi.
A contrario stwierdzić należy, iż w przypadku świadczeń, które nie są definiowane w ramach klasyfikacji statystycznych, czynności te dla potrzeb stosowania przepisów ustawy o VAT obowiązującej przed datą 1 maja 2004 r., traktowane były jako niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

Tym samym uwzględniając treść załączonej opinii interpretacyjnej wydanej przez Urząd Statystyczny w Łodzi, Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, zgodnie z którą sponsoring nie jest usługą w świetle obowiązujących klasyfikacji, przyznać należy, iż czynność stanowiąca przedmiot zapytania podatnika (sponsoring) w ramach ustawy o podatku VAT oraz o podatku akcyzowym nie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.
Podkreślić należy, iż podobne stanowisko przyjęte zostało także w ramach interpretacji dokonanej przez Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 3.08.1999 r., nr PP1-7204/28/99/K.Sz, w którym postanowiono, iż "emitowanie informacji o sponsorze, zgodnie z art. 17 ustawy z 29 grudnia 1993 r. o radiofonii i telewizji, polegającej na podaniu jego nazwy, firmy lub znaku towarowego (…) nie jest czynnością wymienioną w art. 2 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT".

Uwzględniając powyższe Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Mokotów postanowił, jak w sentencji.
Jednocześnie Naczelnik tut. Urzędu informuje, iż niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.