Czy kwota należnego podatku od towarów i usług, wyliczonego od wartości otrzymanej dotacji przedmiotowej, stanowi koszt uzyskania przychodów


Autor: Urząd Skarbowy w Oświęcimiu

Sygnatura: PDP/423-8/04

Hasła tematyczne: dopłata, podatek należny, koszty uzyskania przychodów

Kategoria:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 8 grudnia 2004 r. (wpływ 9.12.br.) L. dz. GK/31192/2747/04, w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – uprzejmie wyjaśnia:

Z treści przedmiotowego pisma wynika, że wątpliwości Zakładu budzi następująca kwestia:
– Czy kwota należnego podatku od towarów i usług, wyliczonego od wartości otrzymanej dotacji przedmiotowej, stanowi koszt uzyskania przychodów?

Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) należny podatek od towarów i usług stanowi koszt uzyskania przychodów jedynie w przypadku:
– importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług; kosztem uzyskania przychodów nie jest jednak podatek należny w części przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych towarów i usług, która mogłaby stanowić podatek naliczony w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,
– przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zatem, podatek należny obliczony od wartości otrzymanej dotacji przedmiotowej, jako nie wymieniony w wyżej powołanym unormowaniu prawnym nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.