Czy dochód uzysany ze sprzedaży na giełdzie papierów wartościowych akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r. w drodze darowizny jest opodatkowany podatkiem od dochodów z kapitałów pieniężnych (19 %) lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych (19


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie

Sygnatura: P-2/415/9/05

Hasła tematyczne: darowizna, sprzedaż akcji

Kategoria:

P o s t a n o w i e n i e

Na podstawie ar. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 21.03.2005 r., uzupełnionego w dniu 05.04.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania dochodu ze sprzedaży akcji – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać Pana stanowisko zawarte we wniosku za nieprawidłowe.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 21.03.2005 r., uzupełnionym w dniu 05.04.2005 r. zwrócił się Pan z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego regulujących kwestię opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów ze sprzedaży akcji nabytych w drodze darowizny przed 1 stycznia 2004 r. w niżej opisanym stanie faktycznym.

W dniu 04.02.2002 r. otrzymał Pan od ojca darowiznę w postaci akcji pracowniczych, dopuszczonych do publicznego obrotu. Powyższa darowizna podlegała zwolnieniu od podatku od darowizny z uwagi na stopień pokrewieństwa i jej wartość. W 2004 r. dokonał Pan sprzedaży w/w akcji uzyskując przychód, który został wykazany na formularzu PIT-8C – informacji wystawionej przez biuro maklerskie.

W związku z powyższym wnosi Pan o wyjaśnienie, czy dochód uzyskany ze sprzedaży na giełdzie papierów wartościowych akcji nabytych w drodze darowizny przed 1 stycznia 2004 r. jest opodatkowany podatkiem liniowym 19 % lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych (wg skali podatkowej), czy też jest zwolniony z opodatkowania.

W Pana ocenie dochód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowych akcji znajduje wyłączenie z podatku, określone w przepisach art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 202, poz. 1956 i Nr 222, poz. 2201), gdyż zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Postanawiając jak w sentencji tutejszy organ wziął pod uwagę co następuje.

Zgodnie z art. 19 powołanej ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (a więc przepisu art. 30b ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 174 z późn. zm.) nie stosuje się do opodatkowania dochodów (poniesionych strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r. między innymi z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b), pod warunkiem, że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004r. Z kolei przepis art. 52 pkt 1 lit. b) dotyczy zwolnienia od podatku dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym.

Pojęcie "oferta" wynikające z art. 66 § 1 kc, a także określone w słowniku języka polskiego oznacza oświadczenie woli jednej ze stron przedstawione drugiej stronie w celu zawarcia odpowiedniej umowy na warunkach podanych w oświadczeniu. Charakter "publicznej" oferty oznacza jej skierowanie do bliżej nieokreślonych osób w sposób dający możliwość zapoznania się i ewentualnego skorzystania z przedstawionej oferty.

W świetle powyższego do dochodu ze sprzedaży akcji nabytych w drodze darowizny nie ma zastosowania zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 19 ust.1 cytowanej ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem dotyczy akcji kupionych przed dniem 1 stycznia 2004 r. na giełdzie, na podstawie oferty publicznej i w regulowanym obrocie pozagiełdowym, a także z realizacji praw nabytych przed tą datą niektórych papierów wartościowych.

Zatem należy uznać, iż nabycie przedmiotowych akcji przez Pana nie nastąpiło w trybie oferty publicznej, w związku z czym brak jest podstaw do zwolnienia od opodatkowania uzyskanego w 2004 r. dochodu ze sprzedaży tych akcji.

Wobec powyższego, zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2004 r. przepisem art. 30b ust. 6 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w odrębnym zeznaniu podatkowym wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (…) i obliczyć należny podatek dochodowy, który wynosi 19 % (art. 30b ust.1).

W przypadku nabycia przez podatnika papierów wartościowych w drodze spadku lub darowizny nie występuje cena nabycia. Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 105 cytowanej ustawy o podatku dochodowym wolny od podatku dochodowego jest dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku lub darowizny – w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadów i darowizn.

Interpretację wydano w indywidualnej sprawie w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Pana i wg stanu obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika i inkasenta wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 236 i 239 ustawy Ordynacja podatkowa na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.