Według jakiego kursu należy przeliczać na złote polskie kwoty wyrażone na fakturach w walutach obcych na gruncie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od t


Autor: Małopolski Urząd Skarbowy

Sygnatura: PP-II/443/8/04/AL

Hasła tematyczne: waluta obca, przeliczanie wartości, kurs waluty, waluta

Kategoria:

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 7 maja 2004 r., uzupełnione pismem z dnia 24 czerwca 2004 r., wyjaśnia, co następuje:

Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest rozstrzygnięcie kwestii dotyczącej zastosowania właściwego kursu dla przeliczania na złote polskie kwot wyrażonych na fakturach w walutach obcych na gruncie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Podatnik ma wątpliwości, czy przez kurs bieżący należy rozumieć tabelę kursu z dnia wystawienia faktury, czy tabelę kursu z dnia poprzedniego obowiązującą na dzień wystawienia faktury. Spółka stoi na stanowisku, że za kurs wyliczony i ogłoszony przez NBP na dzień wystawienia faktury uważa się kurs podany w tabeli Kursy Średnie NBP z poprzedniego dnia roboczego w stosunku do daty wystawienia faktury.

Przepis § 37 ust. 1 w/w rozporządzenia stanowi, że kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia. Natomiast z ust. 2 w/w rozporządzenia wynika, że w przypadku gdy na dzień wystawienia faktury bieżący kurs średni waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosuje się kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony.

W związku z powyższym, w momencie sporządzenia faktury wewnętrznej podatnik dysponuje informacją o bieżącym kursie średnim z danego dnia to należy uwzględnić ten kurs, jeżeli natomiast taki kurs nie byłby ogłoszony należy uwzględnić ostatni kurs (z poprzedniego dnia).

Interpretacja przedłożona przez Wnioskodawcą nie znajduje w naszej ocenie uzasadnienia.