Pytanie podatnika dotyczy opodatkowania stawką podatku od towarów i usług: produkcji i montażu szaf wnękowych, schodów, balustrad, drewnianych konstrukcji ścianek działowych, daszków wejściowych w obiektach budownictwa mieszkaniowego.


Autor: Urząd Skarbowy w Krapkowicach

Sygnatura: PP-443/14/AZ/05

Hasła tematyczne: usługi stolarskie, podatek od towarów i usług, roboty budowlano-montażowe, stawki podatku

Kategoria:

P O S T A N O W I E N I E

Działając na podstawie art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz.60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach przedstawione w złożonym wniosku z dnia 14.03.2005r. (data wpływu do organu 15.03.2005r.) stanowisko Strony dotyczące opodatkowania stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7% usług stolarskich ocenia jako prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 14.03.2005r. (data wpływu do urzędu 15.03.2005r.) zwrócił się Pan z prośbą o wyjaśnienie czy przy produkcji i montażu szaf wnękowych, schodów, balustrad, drewnianych konstrukcji ścianek działowych, daszków wejściowych w obiektach budownictwa mieszkaniowego może Pan stosować stawkę VAT w wysokości 7%. Ponadto prosi Pan o wyjaśnienie czy może stosować stawkę VAT 7% tylko od usługi montażu czy od całości np. drzwi plus usługa montażu.

W przedstawionym stanie faktycznym przedstawił Pan , że w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje Pan następujące usługi :

 1. wykonanie i montaż drzwi,
 2. wykonanie i montaż okna,
 3. wykonanie i zabudowa szafy wnękowej,
 4. wykonanie i montaż schodów,
 5. wykonanie i montaż balustrad,
 6. wykonanie i montaż drewnianych konstrukcji ścianek działowych,
 7. wykonanie i montaż daszków wejściowych

Wymienione powyżej usługi wykonuje Pan w większości dla osób fizycznych w budynkach mieszkalnych, używając materiałów własnych. Według Pana stanowiska wymienione powyżej usługi wraz z montażem powinny być opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7% .

Po przeanalizowaniu złożonego wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach stwierdza co następuje :

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług , zgodnie z postanowieniami art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 , poz. 535 ze zm.) – zwanej dalej ustawą , podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art.146 ust.1 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 , poz.535) – zwanej dalej ustawą – w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do :

 1. robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzysząca,
 2. obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części , z wyłączeniem lokali użytkowych.

Pod pojęciem "obiekt budownictwa mieszkaniowego", zgodnie z art.2 pkt 12 ustawy, rozumie się budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych : 111- Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112- Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe , ex 113- Budynki zbiorowego zamieszkania – wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosownie do art.146 ust.2 i ust.3 ustawy przez "roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzysząca" rozumie się roboty budowlane dotyczące zarówno inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej temu budownictwu, jak i remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Natomiast pojęcie "infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu" obejmuje:

 1. sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,
 2. urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego , w szczególności drogi , dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,
 3. urządzenia i ujęcia wody , stacje uzdatniania wody , oczyszczalnie ścieków, kotłownie, oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne

Wobec brzmienia powyższego przepisu w przypadku transakcji polegającej na wykonawstwie robót budowlanych lub budowlano-montażowych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą obowiązywać będzie obniżona stawka podatku. Jeżeli przedmiotem transakcji określonym w umowie cywilnoprawnej jest robota budowlana, wówczas nie wyłącza się z niej poszczególnych kosztów , jakimi są np. robocizna oraz koszt materiałów (jeżeli są własnością wykonawcy) do odrębnej sprzedaży.

O ile z zawartych umów wynika , iż przedmiotem sprzedaży ma być robota budowlana związana z budownictwem mieszkaniowym , to zasadne będzie zastosowanie do całości usługi stawki podatku w wysokości 7% na podstawie art.146 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy.W takim przypadku faktura winna zawierać określenie robót budowlanych , wskazanie z jakim obiektem są one związane oraz stawkę podatku odnoszącą się do całości usługi.

Zaprezentowane zatem w treści zapytania stanowisko podatnika jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Zgodnie z art.14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika , wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia

Na niniejsze postanowienie przysługuje Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.