1) Czy przekazanie towarów (drobnych upominków) klientom czy dostawcom (długopisy, kalendarze) bez względu na wartość wydawanych towarów, będzie wymagało opodatkowania podatkiem VAT ?
2) Czy każde zużycie towarów na cele reprezentacji i r


Autor: Małopolski Urząd Skarbowy

Sygnatura: PP-II-443/46/04/KH

Hasła tematyczne: wartość sprzedaży, prawo do odliczenia, obniżenie podatku należnego, próbki, reklama, podatek należny, podatek naliczony

Kategoria:

Naczelnik xxx Urzędu Skarbowego w xxx w odpowiedzi na zapytanie złożone w piśmie znak: B-CA/46/2004 z dnia 18.06.2004 r. z zakresu podatku od towarów i usług, doręczone do MUS: 22.06.2004 r. kierując się dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

Przedmiotem zapytania jest rozstrzygnięcie następujących kwestii:
l) czy przekazanie towarów np.: drobnych upominków klientom czy dostawcom np.: długopisów, kalendarzy, czy też wydawanie gadżetów reklamowych np.; podczas wystaw, czy targów, bez względu na wartość wydawanych towarów, będzie wymagało opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
2) czy każde zużycie towarów na cele reprezentacji i reklamy wymaga opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
3) czy zakup usług obcych (np.: tworzenie stron internetowych, informacji reklamowych jak iwynajem powierzchni wystawowych) zużywanych na cele reprezentacji i reklamy Spółki winienbyć opodatkowany podatkiem VAT.
4) czy przy nabyciu ww. towarów i usług przysługuje Spółce prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą dokonuje czynności przekazania lub zużycia towarów na cele reprezentacji i reklamy. Przekazuje drobne upominki klientom lub dostawcom np.; kalendarze, wydaje gadżety reklamowe podczas targów czy wystaw. W trakcie prowadzonych rozmów kontraktowych Podatnik częstuje kontrahentów artykułami spożywczymi typu: kawa, herbata, ciastka, paluszki, woda, soki. Podatnik kupuje także usługi obce reklamowe i zużywa je na cele reklamowe Spółki (tworzenie stron internetowych, usługi druku informacji reklamowych, usługi wynajmu powierzchni wystawowych np.; na potrzeby targów czy prezentacji).

W ocenie Podatnika czynności związane z przekazywanymi towarami (kalendarze, gadżety)podlegają opodatkowaniu natomiast zużycie towarów (artykuły spożywcze) dla tych celów nie jestobjęte regulacją ustawy. Zakup usług obcych na rzecz kontrahentów również nie podlegaopodatkowaniu.

Odpowiadając na powyższe zapytania stwierdzić należy, że ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54, poz. 535) zwana ustawą o PTU nie posługuje się pojęciem "reprezentacji lub reklamy". Przepisy tej ustawy odnoszą się natomiast w swej treści do przekazywania przez podatnika prezentów. Przekazywanie przez podatnika prezentów w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa nie może być rozpatrywane inaczej jak działania związane z reprezentacją i reklamą. Zgodnie z art. 7 ustawy o PTU, przekazanie prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli ich przekazanie jest bezpośrednio związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem nie jest traktowane jako dostawa towarów. Pod pojęciem prezentów o małej wartości należy rozumieć przekazanie (wręczenie) przez Podatnika jednej osobie towarów o łącznej wartości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 50 zł.. Łączna wartość prezentów w roku podatkowym nie może przekroczyć co do zasady 0,125 % wartości sprzedaży opodatkowanej podatnika w poprzednim roku podatkowym W takim przypadku na podstawie art. 86 ust. 8 pkt. 2 ustawy o PTU, podatnik ma jednak prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów stanowiących u niego prezenty o małej wartości.

Przekazanie natomiast towarów nie będących prezentami o małej wartości na cele "reprezentacji lub reklamy" w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych.

Wobec powyższych stwierdzeń odpowiedzi na pytania będące przedmiotem niniejszego pisma są następujące:

ad. 1) – Jeżeli Podatnik przekazuje swoim potencjalnym klientom drobne upominki np.; długopisy, kalendarze, czy też inne towary zawierające na jego temat informację handlową (co wiąże się bezpośrednio z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem) przekazanie to podlega opodatkowaniu jako odpłatna dostawa, jeżeli podatek naliczony w związku z nabyciem lub wytworzeniem tych towarów (długopisów, kalendarzy, gadżetów reklamowych, itp.) podlega odliczeniu.
ad. 2) – Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatna dostawa towarów podlegają jedynie te czynności realizowane w celu reprezentacji i reklamy, w ramach których ma miejsce przekazanie towarów – w formie prezentów (darowizn) przekraczających małą wartość oraz niemających statusu próbek – jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tych czynności w całości lub w części.
ad. 3 i 4) – Dokonując zakupu usług obcych na potrzeby reprezentacji i reklamy – Podatnik nie ma obowiązku obliczania podatku należnego. Przy zakupie tych usług u Podatnika nie zaistniały (nie zostały wykonane) żadne czynności określone w art. 7 ust. 1 – 3 (dostawa towarów) oraz art. 8 ust. 1 i 2 (świadczenie usług) ustawy o PTU, które podlegałyby opodatkowaniu. Jeżeli zakup usługi obcej na potrzeby reprezentacji i reklamy został udokumentowany oryginalną fakturą VAT, topodatek w niej wykazany – co do zasady stanowi dla podatnika podatek naliczony do odliczenia od podatku należnego.