W jaki sposób należy dokumentować pobierane opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych oraz w jakim terminie wystawiać faktury VAT


Autor: Urząd Skarbowy w Oświęcimiu

Sygnatura: PP/443/38A/05

Hasła tematyczne: faktura, faktura VAT, podatek od towarów i usług

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w xxx po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.03.2005 r. (wpływ 25.03.05 r.), uzupełnionego pismem z dnia 18.05.2005 r. (wpływ 19.05.b r.), w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług

stwierdza,

że stanowisko wnioskodawcy w sprawie wystawiania faktur VAT z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 18.03.2005 r. Prezydent Miasta xxx zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej wystawiania faktur VAT dokumentujących świadczenie usług oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w xxx dokonał oceny formalnej poprawności wniosku i ustalił, że w sprawie, będącej przedmiotem zapytania nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem administracyjnym, stwierdzając tym samym brak negatywnych przesłanek do udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego na podstawie art. 14a § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Gmina na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) – oddaje w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowe w drodze umów cywilnoprawnych potwierdzonych aktami notarialnymi. Wnioskodawca pyta o sposób dokumentowania pobieranej z tego tytułu opłaty oraz termin wystawiania faktur VAT.

Prezentując własne stanowisko w sprawie podatnik stwierdza, że na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy mają obowiązek wystawiania faktur na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, jeżeli osoby te nie żądają ich wystawienia. Natomiast konieczne jest wystawianie faktur podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Faktury winny być wystawione po otrzymanej wpłacie.

Dokonując oceny prawnej stanowiska wnioskodawcy należy powołać następujące przepisy prawa podatkowego:Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – dalej ustawa o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (…).

Podatnicy podatku od towarów i usług nie mają obowiązku wystawiania faktur osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury (ust. 4 art. 106).

Podstawowy termin, w którym podatnik ma obowiązek wystawienia faktury określony został w przepisie § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971) – obecnie § 13 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798).

Zgodnie z tym przepisem fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Na podstawie § 17 pkt 2 ww. rozporządzenia fakturę taką wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym pobrano przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi każdą kolejną część należności (zaliczkę, przedpłatę, zadatek, ratę) – obecnie § 14 ust. 2 rozporządzenia z dnia 25.05.2005 r.

Obowiązek podatkowy z tytułu użytkowania wieczystego powstaje na zasadach ogólnych określonych w art. 19 ust. 1, ust. 4 i ust. 11 ustawy o VAT. Zatem wystawiając fakturę należy kierować się zasadami określonym w § 16 oraz w § 17 ust. 2 rozporządzenia j w., tj. nie później niż 7 dnia od dnia wykonania usługi lub nie później niż 7 dnia od dnia otrzymania wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w xxx odnosząc przedstawiony w zapytaniu stan faktyczny do przytoczonych powyżej przepisów prawa podatkowego – stwierdza, że stanowisko podatnika jest prawidłowe.