Czy jeżeli wykonawca w ramach zawartej umowy ma za zadanie poszukiwanie źródeł finansowania inwestycji, to czy jest to usługa pośrednictwa finansowego, czy też jest to doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej


Autor: Małopolski Urząd Skarbowy

Sygnatura: PP-II-443/61/2004/KH

Hasła tematyczne: stawki podatku, obniżenie podatku należnego, usługi inżynierskie, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), podatek naliczony, podatek należny, faktura częściowa

Kategoria:

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie w odpowiedzi na zapytanie złożone w piśmie znak: (…) z dnia 09.08.2004 r. z zakresu podatku od towarów i usług, doręczone do Małopolskiego Urzędu Skarbowego: 12.08.2004 r., kierując się dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje:

Wnioskodawca w dniu 25.08.2003 r. zawarł z firmą jako Generalnym Wykonawcą umowę na wykonanie projektu i realizację inwestycji "pod klucz". Przedmiotowa umowa, oprócz zapisów regulujących ogół obowiązków Generalnego Wykonawcy inwestycji w systemie "pod klucz", zawiera także zapis o tym, że Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania inwestycji. Usługa w tym zakresie polegać miała na wyszukiwaniu i wskazaniu podmiotów, które mają udzielać finansowania, przygotowaniu dokumentacji, prowadzeniu rozmów i negocjacji w tym zakresie oraz przygotowanie umów i innych dokumentów związanych z finansowaniem. W związku z uzyskaniem finansowania przedmiotowej inwestycji z dwóch określonych źródeł, Generalny Wykonawca wystawił fakturę częściową VAT nr (…) na Podatnika (Zamawiającego) na kwotę 1.500.000 zł netto i zastosował stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 22%, tj. 330.000 zł.

Podatnik ma w związku z tym wątpliwości związane z kwalifikacją usługi świadczonej przez Generalnego Wykonawcę w ramach czynności współpracy w pozyskiwaniu źródeł finansowania inwestycji, tzn: czy ta usługa jest usługą pośrednictwa finansowego i jest usługą zwolnioną od podatku od towarów i usług (na podstawie poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. Nr 54, poz. 535), czy też jest to doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, wymienione w dziale 74 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, dla których stawka podatku wynosi 22%, jak również, czy faktura, o której mowa w treści zapytania, stanowi dla Podatnika podstawę do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego.

W ocenie Wnioskodawcy czynności wykonywane przez Generalnego Wykonawcę w ramach czynności współpracy w pozyskiwaniu źródeł finansowania inwestycji są stanowiącymi usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKWiU 67.13.10 – jest to usługa zwolniona od podatku od towarów i usług, a wystawienie faktury za wykonanie zakresu częściowego umowy, obejmującego pozyskiwanie źródeł finansowania, rodzi skutek w postaci zastosowania dla czynności objętej częściową fakturą zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Po złożeniu niniejszego zapytania, w dniu 19.08.2004 r. wpłynęło do tutejszego Urzędu pismo znak: (…) od Generalnego Wykonawcy informujące, że wobec zgłoszonych przez Inwestora wątpliwości dotyczących klasyfikacji wykonywanych usług w ramach umowy łączącej strony, Generalny Wykonawca wystąpił do Urzędu Statystycznego w Łodzi z wnioskiem o zakwalifikowanie w ramach PKWiU usługi objętej umową. W dniu 02.09.2004 r. Generalny Wykonawca inwestycji przesłał do tutejszego Urzędu opinię interpretacyjną wydaną przez Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi znak: (…) z dnia 30.08.2004 r., z której wynika, że usługi związane z generalną realizacją inwestycji, w skład których wchodzą: opracowanie projektu technologicznego inwestycji, projektu zagospodarowania działki, projektu architektoniczno-budowlanego wraz z raportem oddziaływania na środowisko oraz projektów wykonawczych, uzyskanie niezbędnych pozwoleń budowlanych we współpracy z Zamawiającym, współpraca w pozyskiwaniu przez Zamawiającego zezwolenia na import pyłów stalowniczych, w tym opracowanie stosownych wniosków i innych dokumentów zgodnie z wymogami Ministerstwa Środowiska, wykonanie robót budowlanych związanych z inwestycją przez podwykonawców, dostawy niezbędnych do realizacji inwestycji urządzeń, przeprowadzenie rozruchu obiektów i urządzeń zrealizowanych w ramach inwestycji, współpraca z zamawiającym w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 74.20.40-00.00 – usługi inżynierskie kompleksowe w ramach projektów "pod klucz".

Z uwagi na przedstawioną przez Generalnego Wykonawcę opinię z Urzędu Statystycznego w Łodzi, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.
Wobec przedstawionego powyżej zakwalifikowania przedmiotowych czynności, należy orzec o braku podstawy do zastosowania zwolnienia od podatku dla usługi współpracy w pozyskiwaniu źródeł finansowania, gdyż usługa ta nie mieści się w zakresie usług pośrednictwa finansowego. Podlega opodatkowaniu według stawki 22% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Odnośnie drugiego zapytania Podatnika dotyczącego prawa odliczenia podatku z faktury dokumentującej między innymi w/w czynności, tutejszy Urząd Skarbowy zauważa, że w zakresie, w jakim towary i usług są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, stosownie do zapisu art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Ustawowe przesłanki odliczenia i zwrotu podatku określają uregulowania zawarte w dziale IX ustawy o podatku od towarów i usług.