Interpretacje

12/10/2009

IPPB1/415-577/09-2/ES

Czy zaprezentowany stan faktyczny pozwala na stwierdzenie, że faktyczną datą nabycia nieruchomości zabudowanej, jest dzień 9 kwietnia 1999 roku, kiedy to miało miejsce pierwotne nabycie nieruchomości przez małżonków, na zasadzie wspólnoty ustawowej? więcej


08/10/2009

IPPB4/415-467/09-4/JK

Czy od faktu sprzedaży mieszkania Wnioskodawca powinien zapłacić podatek i w jakiej wysokości? więcej


08/10/2009

IPPB2/415-477/09-2/AS

W sytuacji dokonywania przez Spółkę wypłat na rzecz udziałowców w związku z jej likwidacją, wysokości wydatków poniesionych na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów nie stanowi kosztów uzyskania przychodów.Jednak wydatki te, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50a us... więcej


08/10/2009

IPPB4/415-478/09-4/JK

Przedmiotem zapytania jest opodatkowanie sprzedaży działki oraz wskazanie daty nabycia nieruchomości, tzn. czy planowana sprzedaż działki o Nr 48/3 będzie wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych? więcej


08/10/2009

IPPB1/415-605/09-2/IF

Czy wprowadzając samochód osobowy jako środek trwały do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawczyni może przyjąć jako wartość początkową tego środka trwałego cenę nabycia wynikającą z kopii wystawionej na nią faktury dokumentującej zakup samochodu w 2004 r. oraz... więcej


08/10/2009

IPPB4/415-461/09-4/JK

Czy sprzedaż mieszkań będzie zwolniona z opodatkowania? więcej


08/10/2009

IPPB1/415-601/09-2/IF

Czy Wnioskodawczyni wg aktualnie obowiązującego stanu prawnego po sprzedaży przedmiotowego mieszkania będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, czy będzie w całości zwolniona z zapłaty podatku od tej sprzedaży oraz nie będzie zobowiązana do złożenia we właściwym urzędzie... więcej


08/10/2009

IPPB2/415-477/09-3/AS

Aby wydatki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów lub ustalenia prawa do zwolnienia od opodatkowania – jak to ma miejsce w przedmiotowej sprawie - z tytułu otrzymania majątku w związku z likwidacją Spółki, okoliczność nabycia udziałów winna być udowodniona (art. 180 i art. 191 Ordynacji podatkowe... więcej


08/10/2009

IPPB2/415-454/09-4/AS

Jeżeli mamy do czynienia z podróżą służbową, to kwoty zwróconych pracownikowi wydatków związanych z podróżą służbową wynikających z przedstawionej przez pracownika faktury lub rachunku, czyli koszty całodziennego wyżywienia podczas podróży służbowej podlegać będą zwolnieniu na mocy art. 21 ust. 1 pk... więcej


08/10/2009

IPPB2/415-477/09-6/AS

Z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – wydana dla płatnika interpretacja jest wiążąca dla Spółki (płatnika), jako występującej z wnioskiem. Nie chroni natomiast Pani, jako udziałowca spół... więcej