Przedmiotem zapytania jest opodatkowanie sprzedaży działki oraz wskazanie daty nabycia nieruchomości, tzn. czy planowana sprzedaż działki o Nr 48/3 będzie wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
Sygnatura: IPPB4/415-478/09-4/JK
Hasła tematyczne: dział spadku, działki, spadek, sprzedaż, zniesienie współwłasności
Data dodania: 08/10/2009

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 06.07.2009 r. (data wpływu 13.07.2009 r.) oraz w piśmie z dnia 14.09.2009 r. (data wpływu 17.09.2009 r., data nadania 13.09.2009 r. ) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 03.09.2009 r. (data nadania 03.09.2009 r., data odbioru 07.09.2009 r.) Nr IPPB4/415-478/09-2/JK o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13.07.2009 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 03.09.2009 r. Nr IPPB4/415-478/09-2/JK tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku o przesłanie pełnomocnictwa lub innego dokumentu, z którego wynika prawo do występowania w imieniu Wnioskodawcy z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego oraz o szczegółowe doprecyzowanie stanu faktycznego.

Powyższe zostało uzupełnione pismem z dnia 14.09.2009 r. (data wpływu 17.09.2009 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 14.08.1987 r. zmarł ojciec Wnioskodawcy. Prawomocnym postanowieniem sądu z dnia 11 maja 1994 r. Wnioskodawca nabył spadek po zmarłym ojcu. Przedmiotem spadku był między innymi udział w przedmiotowym gospodarstwie rolnym po #188; części spadku dla żony i trójki dzieci. W skład gospodarstwa wchodziły grunty o powierzchni 1,96ha. Następnie w dniu 27.02.2008 r. na mocy aktu notarialnego został dokonany umowny dział spadku i częściowe zniesienie współwłasności. Wnioskodawcy przysługiwała #188; część spadku, natomiast w wyniku działu spadku i częściowego zniesienia współwłasności Wnioskodawca nabył na wyłączną własność niezabudowaną działkę gruntu Nr 48/3 położonej w miejscowości K – Bo i zabudowaną działkę Nr 48/6 o łącznej powierzchni 4593m2 oraz udział wynoszący #189; części w niezabudowanej działce Nr 48/2 o powierzchni 1886m2. Inni spadkobiercy otrzymali inne działki. Dział spadku i zniesienie współwłasności odbyło się bez spłat i dopłat. Wnioskodawca planuje sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 48/3 w roku bieżącym lub następnym. Sprzedaż nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej. Udział w nieruchomości nabyty w drodze zniesienia współwłasności /4593m2/ oraz bez zniesienia współwłasności /943m2/ nie odpowiada udziałowi nabytemu w drodze spadku /1,96ha:2:4=2450m2/. Odziedziczona nieruchomość położona jest aktualnie na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową i obiekty użyteczności publicznej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Przedmiotem zapytania jest opodatkowanie sprzedaży działki oraz wskazanie daty nabycia nieruchomości, tzn. czy planowana sprzedaż działki o Nr 48/3 będzie wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Istota pytania sprowadza się do ustalenia daty nabycia przedmiotowej działki albowiem przyjmując za datę nabycia najpóźniej rok 1994 w którym, na mocy postanowienia sądu stwierdzono nabycie spadku przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca stwierdza, że minęło już pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, a więc sprzedaż będzie wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych, i to niezależnie od reżimu prawnopodatkowego jakiemu będzie podlegać, gdyż w każdym z aktualnie obowiązujących trzech reżimów ta przesłanka występuje.

Data działu spadku i częściowego zniesienia współwłasności /2008 rok/ nie ma w tym przypadku znaczenia, gdyż nie jest datą nabycia tej nieruchomości, a jedynie uporządkowaniem stosunków majątkowych pomiędzy spadkobiercami.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 cytowanego Kodeksu cywilnego – spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkodawca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem. Chwila śmierci spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Wnioskodawca więc stwierdza, że nabycie w drodze spadku następuje w dniu otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy a nie w chwili działu spadku.

Od śmierci spadkodawcy minęło ponad pięć lat a tym samym od daty nabycia, dlatego zdaniem Wnioskodawcy planowana sprzedaż przedmiotowej działki będzie wolna od podatku dochodowego.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy zmieniającej do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Nowe zasady opodatkowania mają natomiast zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych po dniu 1 stycznia 2007 r.

Na mocy art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy zmienionej w art. 1, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

W związku z powyższym przychody uzyskane z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, natomiast przychody uzyskane z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, które nastąpiło przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. A zatem istotne znaczenie dla rozpatrywanej sprawy ma data nabycia przez Wnioskodawcę prawa własności nieruchomości.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) spadek – to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. Stosownie do zapisu art. 924 i 925 Kodeksu spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, a spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia. Oznacza to, iż dniem nabycia przez Wnioskodawcę i pozostałych spadkobierców spadku jest data śmierci ojca, tj. dzień 14 sierpnia 1987 r., natomiast postanowienie Sądu z dnia 11 maja 1994 r. o nabyciu spadku, potwierdziło jedynie prawo spadkobierców do tego spadku od momentu jego otwarcia.

W myśl art. 1035 ustawy Kodeks cywilny, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku. Jednak zgodnie z art. 1036 ww. ustawy istnieje możliwość rozporządzenia przez spadkobierców prawem lub rzeczą należącą do spadku, mimo istnienia współwłasności, jeśli następuje to za zgodną wolą wszystkich spadkobierców.

Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Nie zmienia to faktu, iż dział spadku jest zawsze konsekwencją wcześniejszego nabycia spadku.

Za datę nabycia nieruchomości, w przypadku gdy była ona przedmiotem działu spadku, uważa się datę, w której dokonano przeniesienia własności nieruchomości na nowego właściciela. Jeżeli w wyniku działu spadku takiej nieruchomości udział w niej się zwiększa, tj. przekracza udział nabyty uprzednio w spadku, to data działu spadku będzie również datą nabycia tej części nieruchomości, o którą zwiększył się udział w niej po dokonaniu działu spadku. Zatem nabycie w wyniku działu spadku części majątku spadkowego, który należał do innych spadkobierców, tj. otrzymanie z tego majątku udziałów przekraczających pierwotny udział spadkowy nie stanowi nabycia w drodze spadku, nawet jeśli działu spadku dokonano bez wzajemnych spłat i dopłat.

Z analizy zdarzenia przyszłego wynika, iż dniu 14.08.1987 r. zmarł ojciec Wnioskodawcy. Przedmiotem spadku był między innymi udział w przedmiotowym gospodarstwie rolnym po #188; części spadku dla żony i trójki dzieci. W skład gospodarstwa wchodziły grunty o powierzchni 1,96ha. Następnie w dniu 27.02.2008 r. na mocy aktu notarialnego został dokonany umowny dział spadku i częściowe zniesienie współwłasności. Wnioskodawcy przysługiwała #188; część spadku natomiast w wyniku działu spadku i częściowego zniesienia współwłasności Wnioskodawca nabył na wyłączną własność niezabudowaną działkę gruntu nr 48/3 i zabudowaną działkę nr 48/6 o łącznej powierzchni 4593m2 oraz udział wynoszący #189; części w niezabudowanej działce nr 48/2 o powierzchni 1886m2. Dział spadku i zniesienie współwłasności odbyło się bez spłat i dopłat. Udział w nieruchomości nabyty w drodze zniesienia współwłasności /4593 m2/ oraz bez zniesienia współwłasności /943m2/ nie odpowiada udziałowi nabytemu w drodze spadku /1,96ha:2:4=2450m2/. Wnioskodawca planuje sprzedać działkę 48/3 w roku bieżącym lub w roku następnym.

Analizując przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż udział wynoszący #188; części spadku został nabyty przez Wnioskodawcę w dniu 14.08.1987 r. w drodze spadku po zmarłym ojcu, zatem przychód uzyskany ze sprzedaży tej części nieruchomości nie będzie podlegał opodatkowaniu zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, gdyż od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie do planowanej sprzedaży upłynęło 5 lat.

Ponadto należy stwierdzić, iż udział w nieruchomości nabyty w dniu 27.02.2008 r. przez Wnioskodawcę w drodze działu spadku i częściowego zniesienia współwłasności należy traktować w kategorii przysporzenia, ponieważ przypadający Wnioskodawcy udział w nieruchomości wspólnej uległ powiększeniu. Tym samym do rozpatrzenia skutków podatkowych sprzedaży tej części nieruchomości należy zastosować przepisy obowiązujące na dzień 31 grudnia 2008 r.

W myśl art. 30e ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i płatny jest w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Zgodnie z art. 30e ust. 2 ww. ustawy podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonych zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

W myśl art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Przy czym zgodnie z art. 22 ust. 6d ww. ustawy za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadku i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęte do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Na podstawie art. 22 ust. 6e ww. ustawy wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustalą się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Reasumując, należy stwierdzić, iż przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z odpłatnego zbycia nieruchomości w części nabytej w drodze działu spadku i częściowego zniesienia współwłasności w dniu 27.02.2008 r. podlegać będzie opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, chyba że sprzedaż zostanie dokonana po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.