Czy zaprezentowany stan faktyczny pozwala na stwierdzenie, że faktyczną datą nabycia nieruchomości zabudowanej, jest dzień 9 kwietnia 1999 roku, kiedy to miało miejsce pierwotne nabycie nieruchomości przez małżonków, na zasadzie wspólnoty ustawowej?

Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
Sygnatura: IPPB1/415-577/09-2/ES
Hasła tematyczne: majątek, majątek wspólny małżonków, odpłatne zbycie, podział, sprzedaż nieruchomości
Data dodania: 12/10/2009

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
 

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 06.08.2009 r. (data wpływu 10.08.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości nabytej w wyniku ekwiwalentnego podziału majątku dorobkowego małżeńskiego - jest prawidłowe.
 

UZASADNIENIE
 

W dniu 10.08.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości nabytej w wyniku ekwiwalentnego podziału majątku dorobkowego małżeńskiego
 

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.
 

Wnioskodawca i jego żona do chwili zawarcia umowy małżeńskiej, byli współwłaścicielami następujących nieruchomości:
 

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego Nr położonego przy ul. Nr o pow. 83,28 m2 wraz ze spółdzielczym własnościowym prawem do garażu Nr 4 o pow. 28.85 m2 położonego pod tym samym adresem, wraz z wkładami budowlanymi w spółdzielni o wartości 400.000 zł,
 2. nieruchomość zabudowana składająca się z działki gruntu Nr 868/1 zabudowanej domem mieszkalnym, położonej w K, o pow. 1,1642 ha o wartości 400. 000 zł.
   

Mieszkanie z garażem zostało zakupione w grudniu 1994 roku na zasadzie małżeńskiej wspólnoty ustawowej. Nieruchomość zabudowana została nabyta dnia 9 kwietnia 1999 roku na zasadzie małżeńskiej wspólności ustawowej.

W dniu 18.02.2005 r. została zawarta umowa małżeńska na podstawie której Wnioskodawca wraz z żoną wyłączyli obowiązującą ich wspólność ustawową wobec czego powstała miedzy nimi rozdzielność majątkowa. Jednocześnie tego samego dnia zawarli umowę o podział dorobkowego majątku wspólnego a wartość udziału została określona na tym samym poziomie, czyli #189; części dla każdego z małżonków,

W wyniku podziału Bożena W przejęła mieszkanie z garażem i wkładem budowlanym o wartości 400. 000 zł., a Jan W przejął zabudowana nieruchomość o tej samej wartości czyli 400 000 zł.

Podział po #189; części majątku dorobkowego małżonków zapewniał otrzymanie równowartości w udziale, jaki oboje z małżonków wnieśli do majątku dorobkowego.

Podział składników majątkowych nie przewidywał dopłat żadnej ze stron.

W dniu 08 lipca 2009 r. Jan W będąc już właścicielem samoistnym sprzedał zabudowaną nieruchomość, którą otrzymał jako udział w majątku dorobkowym.

Zgodnie z art. 10 ust.1, pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych - źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, nabycie nastąpiło 9 kwietnia 1999 r. na zasadzie małżeńskiej wspólnoty ustawowej.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika ze zbycie nieruchomości nastąpiło po upływie ustawowego terminu a zatem stosownie do treści art. 28 ust 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. podatek od przychodu z tego tytułu w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu nie należy się.

Za datę nabycia nieruchomości w przypadku sprzedaży nieruchomości która przypadła Wnioskodawcy wyniku podziału majątku dorobkowego małżeńskiego należy przyjąć datę jej nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego tj. 1999 r. Sama czynność podziału majątku wspólnego w 2005 r. pomiędzy małżonkami nie stanowi o nowej dacie nabycia tego majątku czy też jego części.
 

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 

 1. Czy zaprezentowany stan faktyczny pozwala na stwierdzenie, że faktyczną datą nabycia nieruchomości zabudowanej, jest dzień 9 kwietnia 1999 roku, kiedy to miało miejsce pierwotne nabycie nieruchomości przez małżonków, na zasadzie wspólnoty ustawowej...,
 2. Czy czynność prawna związana z zawarciem umowy małżeńskiej w 2005 roku i dokonanie podziału dorobkowego majątku wspólnego w równych częściach, bez jakichkolwiek dopłat, powoduje ustanowienie nowej daty nabycia nieruchomości w rozumieniu przepisów podatkowych...,
 3. Czy zaprezentowany stan faktyczny pozwala na stwierdzenie, że zbycie zabudowanej nieruchomości przez Jana W nastąpiło po upływie 5 lat licząc od chwili nabycia w 1999 roku...
 4. Czy zaprezentowany stan faktyczny pozwala na stwierdzenie, że zryczałtowany podatek od przychodu w wysokości 10 % od zbytej nieruchomości zabudowanej, nie należy się...
   

Zdaniem Wnioskodawcy za datę nabycia nieruchomości, która przypadła w wyniku podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, należy uznać datę zakupu nieruchomości tj. 9 kwietnia 1999 roku. Zakup przedmiotowej nieruchomości zabudowanej, miał miejsce w czasie trwania związku małżeńskiego. Wnioskodawca otrzymał tę nieruchomość w 2005 roku w wyniku podziału majątku a wartość nieruchomości odpowiada jego udziałowi, jaki przysługiwał mu w majątku dorobkowym małżeńskim.

Wnioskodawca zbył nieruchomość zabudowaną po upływie 5 lat tj. 08 lipca 2009 r., licząc od daty zakupu w 1999 roku, a tym samym nie powstał obowiązek opodatkowania przychodu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10 %, o którym mowa w treści art. 10 ust. 1 pkt 8 litera a - ustawy z dnia 25 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podobny pogląd został zawarty w wyroku z dnia 9 kwietnia 1997 roku Naczelnego Sadu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie sygn. akt I SA/Kr 35/97 (Przegląd Orzecznictwa Podatkowego z 1999 r. Nr 9, poz.166).
 

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:
 

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
   
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
   

W związku z powyższym przychody uzyskane z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Istotną dla rozpatrywanej sprawy kwestią jest ustalenie momentu nabycia przez Wnioskodawczynię nieruchomości.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1994 r. Nr 9, poz. 59 ze zm.) z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami z mocy ustawy powstaje wspólność majątkowa, obejmująca ich dorobek (wspólność ustawowa) i ma ona charakter współwłasności łącznej (bezudziałowej). Stosownie do treści art. 32 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dorobkiem małżeńskim są przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub jednego z nich.

Oznacza to, w analizowanym stanie faktycznym, że prawo własności nieruchomości przysługuje niepodzielnie w całości każdemu z małżonków. Dopiero ustanie współwłasności małżeńskiej powoduje przekształcenie współwłasności bezudziałowej we współwłasności w częściach ułamkowych i od tego momentu dopuszczalne jest zniesienie współwłasności.

Zgodnie z ogólną zasadą uregulowaną w art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednym ze sposobów zniesienia współwłasności jest przyznanie wspólnej rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych.

Za datę nabycia nieruchomości, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku sprzedaży nieruchomości, która przypada danej osobie w wyniku podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, należy przyjąć datę jej nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego, jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki przysługuje małżonkowi w majątku dorobkowym małżeńskim. Jeżeli wartość otrzymanej przez małżonka nieruchomości przekracza jego udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tej części nieruchomości, która przekracza udział małżonka w majątku dorobkowym małżeńskim, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego małżeńskiego.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, nieruchomość została nabyta w 1999 roku na zasadach wspólności ustawowej. W wyniku zawartej w dniu 18.02.2005 r. umowy majątkowej wprowadzony został ustrój rozdzielczości majątkowej. Ponadto dokonany został ekwiwalentny podział majątku dorobkowego bez spłat i dopłat, w wyniku którego nabył Pan w 2005 r. na wyłączną własność przedmiotową nieruchomość.

W świetle powyższego za datę nabycia nieruchomości należy przyjąć datę jej nabycia w czasie trwania wspólności ustawowej, tj. 9 kwietnia 1999 r., a zatem przychód uzyskany ze sprzedaży w 2009 r. jest w całości zwolniony z opodatkowania, gdyż odpłatne zbycie zostało dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.
 

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
 

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.