Interpretacje

24/09/1997

III RN 43/97

Odrzucenie, bez uprzedniego wezwania do uiszczenia wpisu stałego, skargi wniesionej do NSA przez adwokata jest możliwe tylko wtedy, gdy sama treść skargi wskazuje, że jest ona niedopuszczalna.</p> więcej


24/09/1997

III RN 39/97

Prokurator może wnieść do sądu administracyjnego skargę na uchwałę organu samorządu terytorialnego w terminie określonym w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.).</p więcej


24/09/1997

III RN 44/97

Wyczerpanie toku instancji nie jest warunkiem wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego przez prokuratora, chociażby brał on udział w postępowaniu administracyjnym.</p więcej


24/09/1997

III RN 45/97

Przepis art. 40 ustawy z dnia 25 października 1974 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229 ze zm.) wykluczał możliwość legalizacji obiektu budowlanego wybudowanego niezgodnie z przepisami, jeżeli spełnione były określone w art. 37 Prawa budowl więcej


24/09/1997

III RN 41/97

Na uchwałę rady gminy w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami służy skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (jednolity tekst: Dz. U. z 1996 r więcej


24/09/1997

III RN 43/97

Odrzucenie, bez uprzedniego wezwania do uiszczenia wpisu stałego, skargi wniesionej do NSA przez adwokata jest możliwe tylko wtedy, gdy sama treść skargi wskazuje, że jest ona niedopuszczalna.</p>< więcej


03/09/1997

III RN 33/97

W postępowaniu administracyjnym o nakazanie przymusowej rozbiórki obiektów budowlanych, których budowa lub przebudowa została zakończona, bez wydanego prawem pozwolenia budowlanego przed dniem 1 stycznia 1995 r., należy według art. 103 ust. 1 i 2 więcej


03/09/1997

III RN 34/97

Na ostateczne postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie odmowy wyłączenia rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji administracyjnej służy także skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.</p>< więcej


03/09/1997

III RN 35/97

Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu powinna wytyczać podstawowe kierunki ukształtowania projektowanej inwestycji budowlanej w sposób wiążący projektanta obiektu budowlanego, jak również organ wydający decyzję o pozwo więcej


03/09/1997

III RN 33/97

W postępowaniu administracyjnym o nakazanie przymusowej rozbiórki obiektów budowlanych, których budowa lub przebudowa została zakończona, bez wydanego prawem pozwolenia budowlanego przed dniem 1 stycznia 1995 r., należy według art. 103 ust. 1 i 2 więcej