Interpretacje

03/09/1997

III RN 34/97

Na ostateczne postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie odmowy wyłączenia rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji administracyjnej służy także skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.</p> więcej


03/09/1997

III RN 35/97

Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu powinna wytyczać podstawowe kierunki ukształtowania projektowanej inwestycji budowlanej w sposób wiążący projektanta obiektu budowlanego, jak również organ wydający decyzję o pozwo więcej


03/09/1997

III RN 27/97

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych nie ma zastosowania do decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego (art. 5 ust. 3 tej ustawy).</p więcej


03/09/1997

III RN 36/97

W sprawie dotyczącej komunalizacji nieruchomości należy przede wszystkim rozważyć zasadność wniosku dawnych właścicieli (następców prawnych) o jej zwrot.</p więcej


03/09/1997

III RN 37/97

Na decyzję rektora wyższej uczelni o wygaśnięciu decyzji komisji rekrutacyjnej o przyjęciu na studia służy skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.</p więcej


24/06/1997

K 21/96

Orzeczenie nr K 21/96 więcej


17/06/1997

III RN 29/97

Strony umowy leasingu mogą się zobowiązać, iż leasingobiorca pokryje zobowiązania podatkowe likwidowanego w drodze umowy leasingu przedsiębiorstwa. </p> więcej


17/06/1997

III RN 29/97

Strony umowy leasingu mogą się zobowiązać, iż leasingobiorca pokryje zobowiązania podatkowe likwidowanego w drodze umowy leasingu przedsiębiorstwa. </p>< więcej


05/06/1997

III RN 25/97

Dla uzyskania ulgi podatkowej przewidzianej w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst: Dz. U. z 1993 r., Nr 90, poz. 416) konieczne jest, by kwoty uzyskane ze sprzedaży spółd więcej


05/06/1997

III RN 30/97

<b>1.</b> Zakres kognicji Naczelnego Sądu Administracyjnego obejmuje także decyzje administracyjne wydane w innym postępowaniu, aniżeli uregulowane w Kodeksie postępowania administracyjnego i w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, więcej